Pensioenfederatie positief over zorgplicht in internetconsultatie AMvB Bedrag ineens

De Pensioenfederatie heeft positief gereageerd op de AMvB die hoort bij het Wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen.

In het kader van hun zorgplicht is het goed dat pensioenuitvoerders deelnemers die gebruik maken van hun wettelijke recht op het bedrag ineens in algemene zin wijzen op de mogelijke gevolgen voor de verschuldigde inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen, toeslagen en allerlei inkomensafhankelijke regelingen. De pensioenuitvoerders verwijzen immers door naar deze instanties.

De Pensioenfederatie kan ermee instemmen dat ook bij andere keuzemogelijkheden (hoog-laag, vervroegen/uitstellen, uitruilen OP-PP) deze algemene informatieplicht gaat gelden. Omdat pensioenuitvoerders dit moeten verwerken in de communicatie-uitingen in brieven, deelnemersportalen en pensioenplanners is het wel zeer gewenst dat pensioenuitvoerders hiervoor een redelijke termijn hebben om dit adequaat in te regelen.

Dit vereist wel dat de overheid erop toeziet dat de Belastingdienst, SVB en gemeenten eveneens adequaat invulling geven aan hun zorgplicht.

Wij vragen bij het weergeven van de indicatieve bedragen via het Pensioenregister aandacht voor de volgende issues:

  1. Bij premie- en kapitaalovereenkomsten is het vermogen bedoeld voor zowel het ouderdomspensioen als het nabestaandenpensioen en op voorhand is niet bekend of en welk deel beschikbaar is voor het nabestaandenpensioen. De vraag is hoe hiermee in het Pensioenregister moet worden omgegaan.
  2. In de concept-AMvB wordt uitgegaan van de reglementair te bereiken aanspraken op ouderdomspensioen. Omdat veel werknemers stoppen met werken bij de AOW-leeftijd lijkt dit uitgangspunt niet realistisch.
  3. De Pensioenfederatie pleit ervoor om de indicatieve bedragen 2 tot 5 jaar voorafgaande aan de pensioenrichtleeftijd weer te geven.
  4. Daarnaast gaan wij ervan uit dat bij het weergeven van de indicatieve bedragen de URM-systematiek (met drie scenario’s) niet van toepassing is.

Bron: Pensioenfederatie