Alternatief voor beter uitvoerbaar bedrag ineens

Minister Koolmees van SZW komt met een nieuw voorstel voor een zorgvuldige invoering van de wetgeving die deelnemers de mogelijkheid biedt tot tien procent van het opgebouwde pensioen bij pensionering in één keer op te nemen.

De minister geeft daarmee gehoor aan de bezwaren die de koepelorganisaties van pensioenuitvoerders (Pensioenfederatie en Verbond van Verzekeraars) hebben geuit. De Eerste Kamer stemde gisteravond in met de invoering per 1-1-2023 (in plaats van per 1-1-2022), onder de toezegging dat er in de tussenliggende periode een wetswijziging komt die de gesignaleerde uitvoeringsproblemen adresseert.

De Pensioenfederatie en het Verbond zijn verheugd dat deze in de kern sympathieke maatregel niet wordt belast met grote complexiteit en bijgevolg hoge uitvoeringskosten. Deze uitvoeringstechnische problemen hingen samen met de introductie van een tweede afkoopmoment (uitkering in februari volgend op het jaar waarin iemand AOW-gerechtigd wordt) dat bij een tweede nota van wijziging aan het wetsvoorstel was toegevoegd.

In de Eerste Kamer is een motie ingediend die het belang van de toezegging van de minister onderstreept en ook ingaat op de wisselwerking van het bedrag ineens met toeslagen.

Verder zal er nader overleg plaats vinden met juridisch deskundigen over de vraag of RVU kan worden uitgevoerd door pensioenfondsen. Daarover volgt een aparte brief aan de Eerste Kamer.

Bron: Eerste Kamer / Pensioenfederatie