Verlagingen blijven dit jaar voor meeste pensioenfondsen nog uit

De meeste pensioenfondsen hoeven dit jaar geen verlagingen door te voeren. Dit mede dankzij de tijdelijke maatregelen waarbij een dekkingsgraad van 90% voldoende is. Volgend jaar zijn deze maatregelen niet meer van toepassing en geldt een ander financieel toetsingskader (ftk). Dit transitie-ftk staat nog niet vast en is alleen op hoofdlijnen beschreven. Het is van groot belang dat, ondanks de val van het kabinet, de minister gezamenlijk met de partijen die het pensioenakkoord sloten, tot een nadere uitwerking komt.

De lage rente en het economische neergang vanwege de maatregelen voor het inperken van het coronavirus hebben tot dusver niet geleid tot grootschalige verlagingen. De maatregelen vanwege de uitzonderlijke situatie die vorig jaar van kracht waren, werden voor dit jaar verlengd. De meeste pensioenfondsen hadden op 31 december 2020 een dekkingsgraad van 90% of hoger, waardoor zij niet hoeven te verlagen. Voor enkele pensioenfondsen zal dit wel het geval zijn.

Regels in overgangsperiode uitwerken
In het wetsvoorstel dat momenteel ter consultatie voorligt, staat in hoofdlijnen beschreven hoe het financieel toetsingskader (ftk) er in de overgangsperiode uitziet. Pensioenfondsen moeten volgens deze transitie-ftk toegroeien naar een dekkingsgraad van 95% in 2026.

Deze regels zullen gaan bepalen of in de jaren tot 2026 verlagingen noodzakelijk zullen zijn. De Pensioenfederatie wil zo snel mogelijk met de minister en de akkoordpartijen het overleg voortzetten over invulling van deze regels. Uitgangspunt daarbij zou moeten zijn dat eventuele maatregelen in de periode tot 2026 beoordeeld worden vanuit de systematiek van het nieuwe pensioencontract, zoals dat vanaf 2026 gaat gelden.

Hier staat de geüpdate lijst met pensioenfondsen en hun dekkingsgraden per 31 december 2020.

Bron: Pensioenfederatie