AFM onderzoek kostentransparantie

De AFM heeft op 1 april 2021 uitkomsten uit het onderzoek naar kostentransparantie en -verantwoording in jaarverslagen van pensioenfondsen gepubliceerd. Er is onderzocht in hoeverre de informatie over administratieve uitvoeringskosten (kosten van pensioenbeheer), de kosten van vermogensbeheer en transactiekosten in de jaarverslagen van pensioenfondsen voldoet aan de wettelijke eisen en beoordeeld of de informatie aanwezig is en of deze op de juiste wijze is getoond.

Uit het onderzoek blijkt dat niet alle fondsen compliant zijn. Daarnaast constateert de AFM dat er ruimte tot verbetering is bij het geven van een toelichting op en verantwoording van de cijfers over de uitvoeringskosten. Dat geldt ook voor het hanteren van kostenbenchmarks voor pensioen- en vermogensbeheer. De AFM roept pensioenfondsen daarom op om de verantwoording van de uitvoeringskosten in het eigen jaarverslag kritisch te evalueren, en waar mogelijk verbeteringen door te voeren. De Pensioenfederatie roept haar leden op hier nog eens kritisch naar te kijken, zo mogelijk zelfs nog voor het jaarverslag 2020 als de voorbereiding daarvan nog niet is afgerond.

De Nederlandse pensioensector heeft de afgelopen jaren in hoog tempo werk gemaakt van het transparant maken van alle kosten en de Aanbevelingen Uitvoeringskosten van de Pensioenfederatie - waar de wettelijke eisen op zijn gebaseerd - opgevolgd. Er wordt binnen de sector hard gewerkt aan het zetten van de laatste stap om te zorgen dat het percentage van fondsen die compliant zijn verder richting de 100 gaat.

José Meijer, voorzitter a.i. van de Pensioenfederatie: “Nederland staat wereldwijd op plek één bij transparantie over kosten, blijkt ook uit de Global Pension Transparency Benchmark. Daar kunnen we trots op zijn. Dat laat onverlet dat de verantwoording van kosten van de sector als geheel nóg beter kan.”

De AFM verklaart verder in het rapport dat de hoogte van de gerapporteerde kosten sterk kan verschillen tussen fondsen bijvoorbeeld door de omvang van het fonds, het geboden serviceniveau, de complexiteit van de pensioenregeling en de gekozen beleggingsstrategie. De Pensioenfederatie onderschrijft het genuanceerde beeld dat de AFM schept over de verschillen in kosten tussen pensioenfondsen.

Bron: Pensioenfederatie