Prinsjesdag 2021: geen verrassingen op pensioenbeleid; uitwerking van het Pensioenakkoord kan doorgang vinden

In de troonrede benadrukte de Koning dat Nederland een goed land is en blijft om in te leven. Voor ons pensioenstelsel geldt hetzelfde; het is zeker vergeleken met de situatie in andere landen een goede manier om een adequaat aanvullend pensioen op te bouwen voor een grote groep werkenden. En het moet ook een goede manier blijven. Daarom staat het stelsel voor een grote wijziging met als doel om het toekomstbestendig te maken. Vooralsnog kan het ministerie verder met de uitwerking van het pensioenakkoord in wetgeving. Het is voor de stabiliteit en het vertrouwen in het stelsel belangrijk dat uitwerking van het Pensioenakkoord doorgang kan vinden en dat een nieuw kabinet het wetsvoorstel overneemt.

Faciliteer de inzet van kapitaal naar verduurzaming
Het kabinet trekt bijna 7 miljard uit voor investeringen in het klimaat. De uitdagingen om de CO2-doelstellingen te halen zijn, zeker na de Urgenda-uitspraak, groot. De inzet is er op gericht om de CO2-uitstoot terug te dringen en de energietransitie betaalbaar te houden voor burgers. In het bericht aan de formateur heeft de Pensioenfederatie met de andere partijen uit het Klimaatcommitment van de financiële sector aangedrongen op duidelijke kaders waar beleggingen en investeringen kunnen bijdragen aan CO2-reductie. Denk daarbij aan het vaststellen van per sector uitgewerkte nationale transitiepaden en aan klimaatgerelateerde data die inzicht biedt in de emissies van bedrijven en sectoren. Dat helpt pensioenfondsen om te bepalen waarin ze kunnen beleggen om klimaatdoelstellingen te halen. Zo kan de inzet van het kapitaal voor pensioen van miljoenen deelnemers meehelpen om ontwikkelingen in de juiste richting te sturen.

Publiek-private samenwerking en CO2-beprijzing
Een deel van die 7 miljard voor klimaat gaat naar het bedrijfsleven; er is 700 miljoen euro uitgetrokken voor waterstofprojecten en 600 miljoen euro voor het stimuleren van elektrisch transport. Evenals vorig jaar wil de Pensioenfederatie aandringen op het stimuleren van publiek-private samenwerking in de financiering van verduurzaming. Ook is het sterker beprijzen van uitstoot van CO2, stikstof of andere belastende stoffen door de overheid nodig om de aangescherpte klimaatdoelstellingen op Europees niveau te halen. Beprijzing draagt bij aan het rendement op groene investeringen en vermindert het rendement op vervuilende activiteiten. Zo versterkt fiscaal beleid van de overheid en beleggingsbeleid van pensioenfondsen elkaar bij het behalen van de klimaatdoelstellingen.

Arbeidsmarkt: verklein verschil in sociale zekerheid tussen flex en vast
De flexibilisering op de arbeidsmarkt was al een belangrijk thema in het advies van de Commissie Borstlap uit januari 2020. Ook in het ontwerp middellangetermijn advies van de SER staat dat nieuwe contractvormen beter moeten worden gereguleerd zodat meer werk- en inkomenszekerheid ontstaat en concurrentie op arbeidsvoorwaarden wordt voorkomen. Het verschil in sociale zekerheid en uitzicht op een adequaat pensioen tussen flexwerkers, zelfstandigen en werknemers met een vast contract is nu te groot. Het laatste jaar heeft laten zien dat in een crisis de verschillen tussen deze groepen werkenden alleen maar groeien. Een vangnet bleek onontbeerlijk voor veel zelfstandigen. De pensioensector wil eraan bijdragen om zelfstandigen en werkenden zonder pensioenopbouw ook de voordelen van het tweedepijler pensioen te laten genieten. Daarvoor blijven de pensioenfondsen in gesprek met de overheid, die momenteel bezig is met de uitwerking van het pensioenakkoord naar een wettelijk kader.

Bron: Pensioenfederatie