Duidelijk voortgang in IMVB-convenant, eindsprint is nodig

Het tweede rapport van de commissie die de voortgang in het IMVB-convenant monitort, concludeert duidelijke vooruitgang sinds de eerste meting. Om voor het eind van de convenantsperiode alle doelstellingen te halen, moet een eindsprint worden ingezet. Enkele knelpunten zijn de overlap met (Europese) wetgeving, het inregelen van due diligence als basis voor thematisch beleid en het proces om als aandeelhouder aan te dringen op herstel en verhaal door bedrijven waarin wordt belegd.

Ger Jaarsma, voorzitter Pensioenfederatie: “Duidelijk kwam in het rapport naar voren dat er vooruitgang is geboekt en dat pensioenfondsen belangrijke stappen hebben gezet. De eindsprint op de specifieke subdoelstellingen waar nu nog laag op gescoord wordt, is van belang voor het totaalresultaat. De onderlinge samenwerking tussen de convenantspartijen wordt als positief ervaren. Vooral het samen optrekken in specifieke cases in het diepe spoor met de ngo’s, vakbonden en overheid helpt de pensioenfondsen in hun engagement. De relaties die nu ontstaan zijn ook voor de toekomst waardevol.”

Resultaten en aanbevelingen
Het tweede monitoringrapport geeft de stand van zaken weer van 75 pensioenfondsen op peildatum 30 juni 2021. De doelstellingen op deze peildatum van het volledig integreren in beleid zijn 100%, waarbij dat op dit moment maar 13% van alle pensioenfondsen dat daadwerkelijk volledig heeft. Pas als alle zeven achterliggende doelstellingen zijn ingevuld, wordt de 100% gehaald. Veel pensioenfondsen houden in hun verantwoord beleggen beleid rekening met deelnemersvoorkeuren, maar in het convenant moeten ook de risico’s voor mens en milieu bepalend worden. Daarnaast moeten pensioenfondsen hun aandeelhoudersinvloed aanwenden om ondernemingen die negatieve impact veroorzaken, te bewegen hun verantwoordelijkheid te nemen. De stuurgroep kondigt in haar appreciatie aan dat ze gaat inzetten op het delen van informatie over ervaringen en goede voorbeelden over het aandringen op herstel en verhaal in de keten.

Eindsprint
Tot slot adviseert de Monitoringcommissie om alvast over de einddatum van het convenant heen te kijken. De Stuurgroep zegt in haar appreciatie dat partijen onverminderd gecommitteerd zijn om een succes te maken van het Convenant en ziet de eindsprint met vertrouwen tegemoet. Ze gebruikt het laatste jaar van de convenantsperiode om na te denken over de continuering van de samenwerking en de mogelijke vormen daartoe na 2022. De stappen die nu al zijn gezet, maakt ook dat de sector goed is voorbereid op een eventuele Europese richtlijn of nationale wetgeving over verplichte due diligence volgens de OESO-richtlijnen.

Over het IMVB-convenant
De Nederlandse pensioenfondsen, de Pensioenfederatie, maatschappelijke organisaties, vakbonden en overheid hebben het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen ondertekend. Dit convenant helpt om meer inzicht te krijgen in de internationale investeringsketen en zo zaken zoals mensenrechtenschendingen en milieuschade te voorkomen en aan te pakken. De Stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van alle partijen: de pensioenfondsen, de maatschappelijke organisaties (NGO’s), de vakbonden en de overheid. De Monitoringcommissie bestaat uit onafhankelijke experts die de voortgang van het IMVB-convenant meten en hierop elk jaar rapporteren. Lees meer over het IMVB-Convenant op deze website van de SER. 

Bron: SER / Pensioenfederatie