Fondsen steunen wetgeving voor indexeren pensioen vanaf 105%, maar regeling moet eenvoudiger

In het nieuwe pensioenstelsel is de kans op indexatie groter dan nu, dat blijkt ook uit recente berekeningen van Netspar. De Wet Toekomst Pensioenen treedt naar verwachting 1 januari 2023 in werking; een jaar later dan in het Pensioenakkoord afgesproken. Daarom is wetgeving toegezegd om te zorgen dat in aanloop naar het nieuwe stelsel, al in 2022 met terugwerkende kracht geïndexeerd kan worden. Die wetgeving kan echter eenvoudiger. In de consultatiereactie geeft de Pensioenfederatie hiervoor suggesties.

Ger Jaarsma, voorzitter Pensioenfederatie: “Pensioenfondsen willen indexeren als dit voor werkenden en gepensioneerden, ook op lange termijn, goed uitpakt. Dat is sinds jaar en dag hun ambitie. Dit wetsvoorstel moet de kans op indexatie vergroten op kortere termijn, maar er staan zaken in die het onnodig lastig maken. In onze reactie geven we aan hoe de wetgeving beter uitvoerbaar kan worden.”

Met de oplopende inflatie wordt de roep om indexatie van pensioenen alleen maar groter. Voor veel gepensioneerden is lange tijd het pensioen niet meegegroeid met de prijzen en ook voor werkenden is het van belang dat hun pensioenopbouw de prijsstijgingen volgt. Pensioenfondsen die het verantwoord vinden om de pensioenen te laten meestijgen met de prijzen krijgen door deze maatregel meer ruimte om dit te doen.

In de reactie op de consultatie gaat de Pensioenfederatie in op een aantal punten. Zo kunnen de regels voor vaststelling van de maximale indexatie beter aansluiten bij de gebruikelijke systematiek. Dat pensioenfondsen met cijfers moeten onderbouwen dat indexatieverlening voor alle deelnemers profijtelijk is, lijkt voorbij te gaan aan het doel van deze regeling. Die is er op gericht om huidige gepensioneerden niet langer te laten wachten op indexatie. Pensioenfondsbesturen kunnen alle effecten overzien en de  belangen van alle deelnemers en gepensioneerden afwegen.

Fondsen moeten aan veel voorwaarden voldoen om de pensioenen eerder te verhogen. Daarnaast moeten zij afwegen of gebruik van de regeling verantwoord is met het oog op de overgang naar een nieuw pensioenstelsel. Het is nu nog niet duidelijk hoeveel fondsen van deze regeling gebruik kunnen maken. De spelregels voor gebruik van de regeling moeten snel beschikbaar komen, want de regeling vergt een aanzienlijke inspanning van fondsbesturen, fondsorganen en toezichthouders.

Met een betere aansluiting bij gebruikelijke regels voor toekenning van indexatie en het aanpassen van enkele voorwaarden voor het gebruik van deze regeling, kan de wet goed uitvoerbaar worden. 

Bron: Pensioenfederatie