Dekkingsgraad pensioenfondsen verbeterd in eerste kwartaal 2022

De actuele dekkingsgraad van de grote Nederlandse pensioenfondsen is in het eerste kwartaal van 2022 gestegen, evenals de beleidsdekkingsgraad. De pensioenfondsen beschouwen dit als een positief resultaat in een periode die wordt gekenmerkt door de nodige geopolitieke onzekerheid. Met de beleggingen behaalde de grote pensioenfondsen een minder gunstig resultaat.

De stijging van de dekkingsgraad werd met name veroorzaakt door een stijging van de marktrente. Aan de hand van de rentestand worden de huidige en toekomstige verplichtingen van een pensioenfonds berekend. De gestegen rente had een neerwaarts effect op de verplichtingen, waardoor de dekkingsgraden stegen, ondanks negatieve rendementen in het eerste kwartaal.

Vooruitlopend op het nieuwe stelsel geldt dit jaar naar verwachting een nieuwe grens voor indexatie: pensioenfondsen kunnen al vanaf een beleidsdekkingsgraad van 105% de pensioenen verhogen. Dit gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden wordt door de meeste grote pensioenfondsen momenteel behaald. Wanneer deze lagere regelgeving in werking is getreden, kunnen pensioenfondsen bepalen of het al mogelijk is om pensioenen (deels) te verhogen. Ze zullen daarbij evenwichtig de belangen wegen van alle groepen deelnemers.  

De Wet toekomst pensioenen is recent aan de Kamer gestuurd voor behandeling. De lagere regelgeving die bij deze wet hoort, is ter consultatie aangeboden tot einde van deze maand. De Pensioenfederatie zal met en namens de leden hierop reageren. Bepalend daarbij is of de regelgeving goed uitvoerbaar en uitlegbaar is, en of de pensioenfondsen voldoende ruimte behouden om besluiten te kunnen nemen in het belang van hun deelnemers. Daarbij hoopt de Pensioenfederatie op een vlotte behandeling in de Kamer, zodat deze noodzakelijke wetgeving snel kan worden geïmplementeerd.

Bron: Pensioenfederatie