Klimaatcommitment Financiële Sector: 90% meet CO2 in portefeuille

Van de financiële instellingen die in 2019 hun handtekening zetten onder het Klimaatcommitment meet en rapporteert 90% het CO2-gehalte van hun financieringen en beleggingen. Dit blijkt uit de KPMG-rapportage over 2021 die het Ministerie van Financiën vandaag in een Kamerbrief naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Na het in kaart brengen van het CO2-gehalte van hun financieringen en beleggingen kunnen de instellingen met concrete actieplannen hun CO2-reductiedoelstellingen uitvoeren.

Het meten en rapporteren van het CO2-gehalte van financieringen en beleggingen is een belangrijke voorwaarde voor de volgende stap in het Klimaatcommitment: het opstellen en publiceren van actieplannen die het CO2-gehalte van die financieringen en beleggingen verlagen. In de rapportage over 2021 die KPMG opstelde, geeft 96% van de ondertekenaars aan vóór eind 2022 een actieplan te publiceren. Deze plannen zijn in te zien op www.klimaatcommitment.nl waar ook alle informatie over het commitment te vinden is. In het voorjaar van 2023 wordt een rapportage gepubliceerd over de actieplannen.

Vergelijkbaar
Het bepalen van de vergelijkbaarheid van het CO2-gehalte van de ondertekenaars, bleek een belangrijke uitdaging in het rapport over 2020. Dat gold ook voor het vaststellen welke financieringen en beleggingen ‘relevant’ zijn en het bepalen of actieplannen afgestemd zijn op het Parijsakkoord. Daarom werd in oktober 2022 een leidraad gepubliceerd voor categorieën van financieringen en beleggingen waarover ondertekenaars geacht worden te rapporteren. Daarin staat ook waaraan de actieplannen moeten voldoen. De leidraad geldt vanaf boekjaar 2022 voor de ondertekenaars, dus in een volgend rapport zal de vergelijkbaarheid zijn toegenomen.

Kwaliteit van data
Wat bijdraagt aan de stijging van het aantal rapportages over het CO2-gehalte is dat het bedrijfsleven op steeds grotere schaal niet-financiële gegevens als emissiedata publiceert. Financiële instellingen kunnen deze gegevens gebruiken om het CO2-gehalte van hun financieringen en beleggingen te meten. De Europese Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) zal naar verwachting de beschikbaarheid van data en de kwaliteit ervan verder verbeteren.

Transitiepaden
In een brief aan minister Kaag van Financiën als bijlage bij het KPMG-rapport over 2021 roepen de financiële instellingen de overheid op om heldere transitiepaden te creëren die beschrijven hoe alle economische sectoren bewegen naar een duurzame economie. Die zekerheid vermindert de risico’s van groene investeringsbeslissingen. De sector wil graag bijdragen door het versterken van publiek-private samenwerking in samenwerking met het kabinet, zoals op het terrein van de verduurzaming van de energie-infrastructuur. Met duidelijkheid over taken, rollen en verantwoordelijkheden, kunnen de juiste keuzes worden gemaakt om de gewenste emissiereductie te realiseren.

In het rapport van vorig jaar stond een getal van 89% van de instellingen die CO2 meet. Volgens de methode die dit jaar wordt gehanteerd (een instelling meet én publiceert) zou dat 78% zijn geweest. Dat betekent dat er een voortgang is van 78% naar 90% instellingen die CO2 meet.

Over het Klimaatcommitment
Sinds 2019 werken 54 financiële instellingen en hun brancheverenigingen aan de implementatie van het Klimaatcommitment van de Nederlandse financiële sector. Banken, pensioenfondsen, vermogensbeheerders en verzekeraars spraken af hoe zij bijdragen aan het Parijsakkoord én het Nederlandse Klimaatakkoord. Meer informatie over de activiteiten van de financiële sector in het klimaatcommitment staat op www.klimaatcommitment.nl.

Bron: Pensioenfederatie