Tweede Kamer zegt “Ja” tegen het nieuwe pensioenstelsel

Na een intensieve en uitvoerige behandeling van de Wet toekomst pensioenen heeft de Tweede Kamer ingestemd met de stelselwijziging.

Ger Jaarsma, voorzitter Pensioenfederatie: “De stap naar een nieuw stelsel is cruciaal om ook toekomstige generaties een waardevol pensioen te kunnen bieden. De volksvertegenwoordigers zijn niet over 1 nacht ijs gegaan. Zij hebben de omzetting van het pensioenakkoord uit 2019 naar wetgeving aan alle kanten beklopt en bevraagd. Dat is een goede zaak. Ik ben de parlementariërs en de minister en ambtenaren van het ministerie van SZW dankbaar voor al hun inspanningen om het pensioenstelsel toekomstbestendig te maken.”

Aan deze belangrijke stap voorwaarts gingen afgelopen week nog een aantal essentiële wijzigingen vooraf. De Tweede Kamer nam deze week veel amendementen en moties aan op de Wet toekomst pensioenen. Een aantal wijzigingen springt eruit:

Collectieve uitkeringsfase - Hij leek niet in lijn met het Pensioenakkoord, maar de wijziging dat bij een indexatie of verlaging alle gepensioneerden dezelfde aanpassing krijgen, draagt bij aan begrijpelijkheid en vertrouwen. Het alternatief waarbij gepensioneerden in hetzelfde fonds verschillende aanpassingen aan hun pensioen zouden krijgen, afhankelijk van hun leeftijd, zou tot veel vraagtekens leiden. De Pensioenfederatie is opgelucht dat nu ook bij het solidaire contract deze collectieve uitkeringsfase mogelijk is.

Verruiming standaardmethode - De verruiming van de standaardmethode biedt meer mogelijkheden om deelnemers te compenseren voor veranderingen in de pensioenregeling. Niet alleen voor wijziging van de pensioenopbouw zoals de afschaffing van de doorsneesystematiek, maar ook voor andere wijzigingen. Denk aan compensatie voor het vervallen van een bijstortverplichting van de werkgever of voor het vervallen van het perspectief op inhaalindexatie. Binnen de andere methode voor invaren (Value Based Alm, VBA) werden dit soort wijzigingen al meegewogen bij de toedeling van vermogen. Dit kan nu binnen de standaardmethode ook. Dit maakt het beter mogelijk voor fondsen om maatwerk te leveren om zo tot een evenwichtige uitkomst te komen. De standaardmethode is de voorkeursmethode omdat die beter uitlegbaar is dan de VBA-methode, die alleen voor enkele specifieke pensioenfondsen en hun deelnemers gunstiger is.

Risicodelingsreserve - Er komen meer opties om de risicodelingsreserve te vullen in de flexibele premieregeling. Dat betekent voor deelnemers dat hun pensioenfonds meer mogelijkheden heeft om eventuele tegenvallers tijdens de fase waarin pensioen wordt uitgekeerd, op te vangen.

Koppeling MPO-pensioenfondsen - Ook heel gunstig is de koppeling tussen Mijn pensioenoverzicht en de informatie voor deelnemers bij pensioenfondsen. Dat betekent dat pensioenfondsen beter informatie kunnen geven aan hun deelnemers omdat de informatie-overdracht nu beide kanten kan opgaan – van Mijnpensioenoverzicht.nl naar pensioenfondsen en vice versa.

Bron: Pensioenfederatie