Inwerkingtredingsdatum 1 juli 2023 bedrag ineens van de baan

Minister Schouten heeft vandaag de nota naar aanleiding van het verslag voor het wetsvoorstel herziening bedrag ineens naar de Tweede Kamer gestuurd.

In de begeleidende brief heeft zij aangegeven dat zij de inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2024 ‘haalbaar’ acht. Tegelijkertijd geeft zij in deze brief aan dat het belangrijk is dat pensioenuitvoerders deelnemers tijdig kunnen informeren over de mogelijkheid van het opnemen van het bedrag ineens en de gevolgen daarvan. Daarnaast zal het wetsvoorstel met zorgvuldigheid door de Tweede Kamer worden behandeld, waarvoor een ‘adequate termijn’ nodig is. Het is bekend dat de Pensioenfederatie een termijn van 6 tot 9 maanden cruciaal vindt om naar de deelnemers toe zorgvuldig te kunnen communiceren. Afhankelijk van de behandeling in de Tweede Kamer zal duidelijk moeten worden of 1 januari 2024 realistisch is.

De antwoorden op de Kamervragen hebben betrekking op onder meer de omvang van de doelgroep voor het uitstel van het bedrag ineens, de gelijke behandelingsaspecten hierbij, de gevolgen voor de toeslagen en de informatieverstrekking door de overheid en de pensioenuitvoerders en wordt een aantal maatmensen getoond voor de gevolgen van de opname van het bedrag ineens voor de belastingheffing en eventuele toeslagen.

Bijlage:
- Nota van wijziging

Bron: ministerie van SZW / Pensioenfederatie