Pensioenfederatie reageert op consultatie greenwashing

[ENGLISH BELOW] De Pensioenfederatie heeft een reactie gegeven op een Europese consultatie over 'greenwashing'. 'Greenwashing' gaat over het maken van onwaarachtige of overdreven duurzaamheidsclaims. De Pensioenfederatie vindt het belangrijk dat alle marktpartijen, inclusief pensioenfondsen, evenwichtig en feitelijk juist communiceren over duurzaamheid. Tegelijkertijd vragen wij om een genuanceerde aanpak.

In de consultatie wordt namelijk een brede definitie van greenwashing gebruikt, waarbij verschillende types gedrag onder het begrip 'greenwashing' worden geschaard. De Pensioenfederatie vraagt dat de aanpak van greenwashing zich moet richten op correcte SFDR-implementatie en de aanpak van partijen die onwaarachtige duurzaamheidsclaims maken om een oneerlijk concurrentievoordeel te halen.

Voor de pensioensector gaat het voorkomen van greenwashing met name over correcte naleving van Europese sustainable finance wetgeving, zoals de SFDR en Taxonomie. Er spelen namelijk geen commerciële motieven om onwaarachtige duurzaamheidsclaims te maken; pensioenfondsen zijn niet winst gedreven en doen door de verplichtstelling praktisch niet aan marketing. De focus moet liggen op het gebruik van greenwashing om oneerlijk concurrentievoordeel te halen.

De sustainable finance-wetgeving is recent ingevoerd en wordt nog geïmplementeerd, waarbij er problemen zijn met beschikbare ESG-data en onduidelijkheden. Vanwege alle uitdagingen, is er nog ruimte voor verbetering van de implementatie. De Pensioenfederatie vindt het passend dat er tijd wordt gegeven voor correcte implementatie van recente wetgeving. We willen dat deze problemen eerst weggenomen worden, voordat nieuwe stappen worden overwogen.

Ten slotte zou de wetgever oog moeten hebben voor de rol van de klimaattransitie in het investeringsbeleid. In de consultatie wordt vooral gekeken naar hoe groen een investeringsportefeuille nu is. Dat doet tekort aan een aanpak van pensioenfondsen die vervuilende bedrijven via aandeelhoudersengagement aansporen om snel de duurzame transitie te maken. Deze aanpak kan even waardevol zijn voor het klimaat en onderdeel zijn van een ambitieus duurzaam investeringsbeleid. Als er in een portefeuille nog bedrijven zitten die hun duurzaamheidstransitie nog niet afgerond hebben, betekent dit niet dat een pensioenfonds daarmee aan greenwashing doet.

---

Dutch Federation of Pension Funds responds to greenwashing consultation
The Dutch Federation of Pension Funds has responded to a European Call for Evidence on greenwashing. 'Greenwashing' is about making unsubstantiated sustainability claims. We find it important for all market parties, including pension funds, to communicate about sustainability in a factual and balanced way. At the same time, we ask for a nuanced approach.

The consultation uses a broad definition of greenwashing, which includes various types of behaviour. The Dutch Federation of Pension Funds demands that the approach to greenwashing should focus on correct implementation of SFDR and tackle parties that make unsubstantiated sustainability claims to obtain an unfair competitive advantage.

To the pension sector, preventing greenwashing is mainly about the correct compliance of European sustainable finance legislation, such as the SFDR and Taxonomy. Commercial motives to make unsubstantiated sustainability claims are not applicable to the sector; Dutch pension funds are non-profits with mandatory participation of employees and therefore do not have marketing activities. An approach to greenwashing should focus on parties making unsubstantiated sustainability claims to gain a competitive advantage.

Sustainable finance legislation has been introduced recently and is still being implemented, with outstanding problems with the availability of ESG data and ambiguities in legislation. The Dutch Federation of Pension Funds would find it appropriate that time would be granted for the correct implementation of legislation to deal with these problems, before next steps are considered.

Finally, in assessing greenwashing, regulators and supervisors should accept various ESG approaches. Assessing how green investment portfolios currently are and whether financial market players are doing what they say they are doing are part of that. Realizing ESG impact by taking into account engagement and contribution to the climate transition as a whole should be considered as an equally relevant approach.

Bron: Pensioenfederatie