Pensioenfederatie verwelkomt stemming in Europees Parlement over CSDDD

[ENGLISH BELOW] - Vandaag stemden de leden van het Europees Parlement in de Commissie voor Juridische Zaken over de Corporate Sustainability Due Diligence Directive. Daarbij stemden de partijen voor de compromisamendementen 'waarover tevoren door hen/partijen was onderhandeld. De geamendeerde tekst werd met een grote meerderheid van 19 voor, 3 tegen en 3 onthoudingen aangenomen.

Daarbij werd ook een amendement aangenomen om beleggers en vermogensbeheerders de plicht te geven om met ondernemingen waarin wordt geïnvesteerd in gesprek te gaan – zogenoemde engagement – over mensenrechtenschendingen en negatieve milieueffecten in hun leveringen. De Pensioenfederatie is er voorstander van om beleggers deze rol binnen de CSDDD te geven en heeft dit actief uitgedragen naar Europarlementariërs. Naar verwachting zal in juni de plenaire vergadering van het Europees Parlement deze positie op CSDDD bekrachtigen. Wij roepen Europarlementariërs op daarbij het artikel over de rol van beleggers over te nemen. Daarna zullen de onderhandelingen tussen Europees Parlement en Raad van Ministers beginnen.

Sinds 2018 heeft het merendeel van de Nederlandse pensioensector samen met de Nederlandse overheid, NGO's en vakbonden het IMVB-Convenant ondertekend om de OESO-richtlijnen te implementeren. Nederlandse pensioenfondsen hebben due diligence verankerd in hun beleid, contracten met vermogensbeheerders en hun engagementbeleid. De sector werkt ook samen met NGO's, vakbonden en de overheid aan gezamenlijk engagement om negatieve effecten in risicosectoren aan te pakken.

---

Pension Federation welcomes European Parliament vote on CSDDD
Today members of the European Parliament voted in the Legal Affairs Committee on the Corporate Sustainability Due Diligence Directive. The parties voted in favor of the compromise amendments negotiated by the parties. The amended text was adopted with a large majority of 19 in favor, 3 against and 3 abstentions.

An amendment was also adopted to give investors and asset managers the duty to enter engage with investee companies about human rights violations and negative environmental impacts in their value chains. The Dutch Federation of Pension Funds is in favor of giving investors this role within the CSDD and has actively expressed this to Members of European Parliament. The European Parliament plenary is expected to endorse the position on CSDDD in June. In doing so, we call on MEPs to adopt the article on the role of investors. Negotiations between the European Parliament and the Council of Ministers will subsequently begin.

Since 2018, most of the Dutch pension sector has signed the International Responsible Investment Agreement together with the Dutch government, NGOs and trade unions to implement the OECD guidelines. Dutch pension funds have embedded due diligence in their policies, contracts with asset managers and their engagement policies. The sector also works with NGOs, trade unions and the government on joint engagement to address negative impacts in high-risk sectors.

Bron: Pensioenfederatie