Monitoringcommissie positief over functioneren verantwoordingsorganen

Bij elk pensioenfonds heeft het verantwoordingsorgaan een unieke, belangrijke en cruciale  rol. Via een aanpak die soms formeel, maar soms ook informeel is, behartigt dit orgaan de belangen van onder meer deelnemers en gepensioneerden. Ook zorgt het voor transparantie in de besluitvorming en zoals de naam al zegt, legt het fondsbestuur verantwoording aan haar af.  Daardoor is het “een cruciale schakel”. Dat staat in de nieuwste rapportage van de Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen.

De rol van het verantwoordingsorgaan was nog niet eerder onderzocht door de Monitoringcommissie. Daarbij krijgt het verantwoordingsorgaan een belangrijke adviesrol bij de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Deze twee feiten vormden de aanleiding voor het onderzoek van de Monitoringcommissie. De conclusies zijn positief, over het functioneren van verantwoordingsorganen. De Monitoringcommissie verzamelt ook goede praktijkvoorbeelden die bijdragen aan de doorontwikkeling van de governance.

Informele benadering

De Monitoringcommissie formuleert enkele aanbevelingen. Die destilleerde ze vooral uit goede praktijkvoorbeelden en het onderzoeksrapport van USBO. De Monitoringcommissie ziet ten eerste dat een verantwoordingsorgaan met een goede taakopvatting en focus het best functioneert. Daardoor versterkt het zijn adviserend en agenderend vermogen. Daadkracht en onafhankelijk optreden zijn belangrijk, maar uniek voor het verantwoordingsorgaan is dat het zowel formele als informele bena­deringen kan hanteren om zijn verantwoordelijkheid in te vullen. Dat helpt om een cultuur te scheppen van openheid en transparantie. Dat resulteert in meer verantwoordelijkheidsgevoel, verantwoordingsbesef en het besef van gezamenlijkheid binnen de organisatie.

Contact met de achterban is belangrijk voor het vertrouwen en de steun. Daarbij helpt het om als verantwoordingsorgaan een geloofwaardige samenstelling te hebben. Tenslotte beveelt de Monitoringcommissie secretariële en inhoudelijke ondersteuning aan, die de concentratie op de primaire missie ten goede komt.