Fondsspecifieke effecten van overgang op nieuwe pensioenregels

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft aan het Centraal Planbureau (CPB) en aan de Pensioenfederatie gevraagd om kwantitatieve analyses te maken over de transitie-effecten van de eventuele overgang van de huidige FTK-uitkeringsovereenkomst naar een nieuw pensioencontract, waarbij de doorsneesystematiek wordt afgeschaft. De Pensioenfederatie heeft in lijn met het CPB doorrekeningen gemaakt om de effecten op fondsniveau zichtbaar te maken. De effecten van deze eventuele transitie kunnen worden beperkt door middel van gerichte compensatiemaatregelen.

Conclusies
De belangrijkste conclusies zijn dat de effecten heel verschillend zijn voor de verschillende pensioenfondsen. Om die reden is van het groot belang dat maatwerk mogelijk is bij de uitwerking van dit principeakkoord op hoofdlijnen, met name waar het gaat om compensatieoplossingen. Voor die herverdelingsvraagstukken moeten pensioenfondsbesturen een evenwichtige afweging kunnen maken voor alle deelnemers in hun fonds. Het is goed om in de uitwerking met sociale partners en kabinet verder in te gaan op wat als evenwichtig kan worden beschouwd.

De Pensioenfederatie brengt een tweeluik uit:
1. Notitie Transitie-effecten: vergelijking CPB vs. Pensioenfederatie;
2. Notitie Transitie-effecten: fondsspecifieke situaties.

Verbreding
Het CPB rekent met de aanname dat geheel Nederland één groot pensioenfonds vormt. In de notitie ‘Transitie-effecten: vergelijking CPB vs. Pensioenfederatie’ is door de fondsen die hebben meegewerkt aan de analyse gerekend met dezelfde aannames die het CPB hanteert voor premie, beleggingsbeleid, startdekkingsgraad en rekenrente. Daardoor is het mogelijk om een goede vergelijking te kunnen maken met de uitkomsten van het CPB. Het kenmerkende verschil tussen de CPB-analyse en die van de fondsen zit in de bestandsaannames. Deze notitie geeft daarmee een  verbreding ten opzichte van de CPB-notitie.

Fondsspecifiek
De tweede notitie 'Transitie-effecten: fondsspecifieke situatie' gaat nog een stap verder. Het laat op fondsniveau de spreidingseffecten zien van een eventuele transitie, wanneer de door het CPB gehanteerde aannames in lijn worden gebracht met de fondspraktijk. Deze notitie concludeert dat maatwerk noodzakelijk is om te komen tot fondsspecifieke compensatie.

Basis
De transitie-effecten worden beïnvloed door de invulling van het huidige contract en zijn uiteraard ook afhankelijk van de vormgeving van het nieuwe contract, inclusief eventuele compensatiemaatregelen. De resultaten die voortvloeien uit de beide notities zijn bedoeld als basis voor verdere analyse en uitwerking.

Kamerbrief
De notitie van het CPB, 'Effecten van de overgang op nieuwe pensioenregels' is op 5 juni jl. op de website van het CPB geplaatst en laat de effecten van een aantal compensatievarianten zien. De CPB-notitie en de notities van de Pensioenfederatie zijn aangekondigd in de Kamerbrief Principeakkoord vernieuwing pensioenstelsel van de minister van SZW.

Vervolgproces
Bijgaande rapporten betreffen een eerste analyse van de transitie en de daarbij behorende mogelijke compensatiemaatregelen. Er zijn meerdere alternatieven en combinaties denkbaar. De Pensioenfederatie zal zich samen met de Stuurgroep inzetten om te zien hoe de compensatie kan worden vormgegeven.

Bron: Pensioenfederatie