Principeakkoord tussen sociale partners en kabinet

De Pensioenfederatie is blij dat er een doorbraak is bereikt in de gesprekken van sociale partners en het kabinet over het pensioenstelsel. Het principeakkoord op hoofdlijnen is een belangrijke stap op weg naar een pensioenstelsel dat houdbaar is voor de toekomst. De Pensioenfederatie helpt graag mee bij de verdere uitwerking van deze hoofdlijnen.

Op basis van dit principeakkoord beogen partijen op korte termijn een nader uitgewerkt pensioenstelsel neer te zetten. Voorzitter Shaktie Rambaran Mishre: ‘Voor de pensioenfondsen is het van belang dat het toekomstige stelsel de risico’s tussen de verschillende groepen deelnemers eerlijk verdeelt, en dat het uitlegbaar en houdbaar is. Dit is van belang om het vertrouwen van deelnemers in hun pensioen te versterken. Ik ben ook verheugd dat vooruitlopend op de overgang naar een nieuw stelsel de kortingsregels worden aangepast waardoor voor veel deelnemers pensioenverlagingen voorkomen kunnen worden’.

Vergeleken met andere landen staat ons stelsel nu op de eerste plaats. Het is van groot belang dat Nederland ook in de toekomst die toppositie kan behouden. De Pensioenfederatie is daarom blij met deze doorbraak in de gesprekken, zeker omdat belangrijke fundamenten van ons stelsel, zoals collectiviteit en risicodeling, overeind blijven.

De Pensioenfederatie ziet het als haar taak om, via bundeling van de kennis binnen haar achterban, een wezenlijke bijdrage te leveren aan de invulling en uitwerking van dit principeakkoord. Rambaran Mishre: ‘Zodra het akkoord definitief is, is de Pensioenfederatie van harte bereid om samen met de overheid en sociale partners de juridische, communicatieve, transitie- en uitvoeringsvraagstukken die het principeakkoord met zich meebrengt, tot een oplossing te brengen’.

De Pensioenfederatie roept de minister op om sociale partners en pensioenfondsen voldoende ruimte te geven om tot maatwerk-oplossingen te komen. De diversiteit bij de pensioenfondsen is groot waar het gaat om de omvang en samenstelling van het deelnemersbestand, de omvang van het vermogen en de stand van de dekkingsgraad. De pensioenfondsbesturen moeten bij de keuze voor een nieuw pensioencontract een evenwichtige afweging van belangen van alle belanghebbenden in het fonds kunnen maken. De financiering van de transitiekosten is daarbij een belangrijk aandachtspunt. Voldoende fiscale ruimte is een absolute voorwaarde om tot een succesvolle uitwerking van het principeakkoord te komen.

Bijlage:
Ser-advies: Naar een nieuw pensioenstelsel

Bron: Pensioenfederatie