Advies advocaat-generaal Hoge Raad over BTW

Deze week is bekend geworden dat de advocaat-generaal bij de Hoge Raad heeft geadviseerd (via een conclusie) in een voor Nederland relevante btw-kwestie.

Het advies gaat over de vraag of het vermogensbeheer voor het bedrijfstakpensioenfonds voor de sector zorg en welzijn binnen het bereik van de (Europese) btw-vrijstelling voor het beheer van gemeenschappelijke beleggingsfondsen valt. Daarbij is relevant of dit pensioenfonds, dat een DB-regeling uitvoert, valt onder ‘een gemeenschappelijk beleggingsfonds’ als bedoeld in de Europese btw-richtlijn en de Wet op de Omzetbelasting.

Criteria
De AG komt aan de hand van de Europese btw-uitspraken (arresten Wheels, ATP en Fiscale Eenheid X) tot de conclusie dat het Hof van Justitie van de EU vier criteria heeft ontwikkeld die voor deze vraag relevant zijn. 
Deze criteria zijn:

  • Het fonds moet onder bijzonder overheidstoezicht staan;
  • Het fonds moet worden gefinancierd door de deelnemers;
  • De inleg moet worden belegd volgens het beginsel van risicospreiding; 
  • Het beleggingsrisico wordt gedragen door de deelnemers.

De AG is van mening dat het betreffende pensioenfonds aan alle vier criteria voldoet. Daarmee is het pensioenfonds een gemeenschappelijk beleggingsfonds en zijn de vermogensbeheerdiensten aan dit fonds vrijgesteld van btw. Volgens de AG kan de Hoge Raad de zaak zelf afdoen. Als de Hoge Raad het advies van de AG volgt, betekent dit dat het overheidsbeleid hiervoor moet worden aangepast. 
Aangezien de conclusie van de AG nog niet openbaar is, gaat de Pensioenfederatie uit van wat PwC op haar website erover heeft meegedeeld.

Betekenis voor de praktijk
Het wachten is nu op de uitspraak van de Hoge Raad. Als de Hoge Raad de conclusie overneemt, dan is de vraag wat het betekent voor alle Nederlandse pensioenfondsen met DB- of CDC-regelingen. 
Volgens de Pensioenfederatie geeft de conclusie al voldoende aanleiding om als pensioenfonds te zorgen dat voortaan bezwaar wordt gemaakt tegen btw-afdracht over vermogensbeheerdiensten (voor zover nog niet gedaan). 
De vraag is verder of de conclusie aanknopingspunten biedt om te veronderstellen dat ook andere diensten (buiten vermogensbeheer) van btw kunnen worden vrijgesteld. Aangezien de conclusie nog niet openbaar is, valt daarover niets te zeggen.
 

Bron: Pensioenfederatie