Pensioenfederatie: regeling nettopensioen moet dringend op de schop

De huidige nettopensioenregeling moet zo snel mogelijk worden aangepast. De wettelijk voorgeschreven vormgeving van nettopensioen leidt ertoe dat pensioenfondsen geen nettopensioenregeling kunnen uitvoeren die ook maar enigszins aantrekkelijk is voor deelnemers.

De Pensioenfederatie vindt de huidige situatie vanuit deelnemersperspectief onacceptabel en wijst erop dat deze ook niet strookt met de bedoelingen van de politiek bij de totstandkoming van de nettopensioenregeling. De pensioenkoepel stelt voor om de tekortkomingen van de bestaande regeling  snel weg te nemen door nettopensioendeelnemers in de gelegenheid te stellen  om bij pensionering en einde deelname  dekkingsgraadneutraal  bij hun eigen pensioenfonds een uitkering te kunnen inkopen in de basisregeling. Dit kan op korte termijn worden gerealiseerd door aanpassing van het besluit nettopensioen. 

Aanpassingen voorwaarden inkoop dringend gewenst
De huidige nettopensioenregeling is een vrijwillige premieregeling die nog maar enkele jaren geleden is ingevoerd. De regeling is  bedoeld om werknemers die door de ‘aftoppingsgrens’ van 100.000 euro een deel van hun reguliere mogelijkheden om pensioen op te bouwen zagen verdwijnen, in staat te stellen om toch binnen het eigen pensioenfonds  over hun hele salaris pensioen op te bouwen.  Echter, de wettelijk bepaalde inkoopvoorwaarden die gelden bij  aankoop van het nettopensioen, zijn momenteel dermate onaantrekkelijk dat de kans bestaat dat pensioenfondsen zullen stoppen met het aanbieden ervan. De regels leiden er namelijk toe dat deelnemers die nettopensioen opbouwen bij een pensioenfonds het risico lopen om 25 tot 30% van hun ingelegde kapitaal te verliezen zodra zij bij pensionering en einde deelname verplicht een vaste uitkering moeten inkopen in de basisregeling van hun fonds.

Bij de introductie van nettopensioen is nadrukkelijk gestreefd naar ‘fiscale hygiëne’. Deze moest ongewenste subsidiëring van de nettoregeling door deelnemers in de basisregeling voorkomen. In de praktijk blijkt het omgekeerde het geval: er is sprake van een forse subsidiëring door de deelnemers in de nettopensioenregeling richting deelnemers in de basisregeling. Dat kan niet de bedoeling zijn.

Variabele uitkering moet kunnen
Op dit moment hebben deelnemers van verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen bovendien niet de  mogelijkheid om te kiezen voor een variabele uitkering van het nettopensioen die gunstiger zou kunnen uitpakken doordat  nog niet uitgekeerd kapitaal kan worden doorbelegd. Dit alles leidt tot een onaantrekkelijk perspectief voor de nettopensioendeelnemer.

De Pensioenfederatie bepleit daarom, naast aanpassing van de inkoopvoorwaarden voor de vaste uitkering van het nettopensioen, dat alle pensioenfondsen die premieregelingen uitvoeren variabele uitkeringen moeten kunnen aanbieden aan hun nettopensioendeelnemers, zoals met de nieuwe Wet verbeterde premieregeling wordt beoogd. Een variabele uitkering heeft zijn eigen merites en het zou niet fair zijn om deelnemers van een bedrijfstakpensioenfonds de keuze hiervoor te onthouden doordat de hiervoor benodigde aanpassing van de Pensioenwet op dit punt achterwege is gebleven. Dat is nu wel het geval. Beide regels, die de deelnemer benadelen, dienen zo spoedig mogelijk te worden aangepast.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Roos Kuip: 06 523 213 08

Bijlage: Brief over de wettelijke vormgeving van het nettopensioen aan staatssecretaris Klijnsma

Bron: Pensioenfederatie