Perspectief voor alle generaties

José Meijer, voorzitter a.i. Pensioenfederatie: “De Troonrede eindigde met bovenstaande woorden: perspectief voor alle generaties. Dat is precies wat de ambitie is met het pensioendossier: uitzicht bieden op een goed pensioen, zowel voor de werkende jongeren als voor de ouderen die al van hun pensioen genieten. Nu er perspectief is gekomen met het pensioenakkoord, wordt er haast gemaakt. In de troonrede verwijst de Koning naar het jaar 2021 voor het aanbieden van het wetvoorstel voor het nieuwe pensioenstelsel. Er staat echter ook dat de uitwerking en uitvoering van het pensioenakkoord een lange adem vraagt. Voor de Pensioenfederatie staat voorop dat de zorgvuldigheid bij de uitwerking centraal staat.”

Het kabinet bereidt zich voor op een zware economische terugslag. Er zijn veel onzekerheden, waardoor voorspellen van koopkracht erg lastig wordt. Hoewel wordt voorspeld dat een gemiddeld huishouden er in koopkracht 0,9 procent op vooruit gaat, zegt dit voor de individuele Nederlander niet zoveel. Als de pensioenpremies omhoog moeten en pensioenen verlaagd moeten worden, heeft dat direct effect op de loonruimte en het inkomen. In de macro-economische verkenningen rekent het CPB voor enkele grote fondsen met pensioenverlagingen van rond de 2% en premieverhogingen van rond de 2,5 procentpunt. Voor komend jaar zijn al maatregelen aangekondigd om verwachte verlagingen te dempen. De Pensioenfederatie is voor de jaren erna in gesprek met minister Koolmees om te bezien hoe in het licht van het nieuwe pensioenstelsel de effecten van de huidige lage rente kunnen worden beperkt.

De begroting van het ministerie van SZW maakt inzichtelijk dat er de komende jaren veel wetgeving wordt gemaakt rond pensioen. Niet alleen de uitwerking van het pensioenakkoord staat op stapel; ook komen er veranderingen op het nabestaandenpensioen en er komt wetgeving over de eenmalige uitkering op pensioendatum van maximaal 10% van het pensioenvermogen.  

In de begroting staat ook het Nationaal Groeifonds genoemd, van waaruit jaarlijks vier miljard euro voor de komende vijf jaar beschikbaar komt voor groei en vergroening. Voorafgaand aan Prinsjesdag heeft de Pensioenfederatie in een position paper laten weten dat publiek-private samenwerking mogelijkheden biedt om Nederland nog sneller uit een economische crisis te investeren.

Bron: Pensioenfederatie