Aan het werk

De Pensioenfederatie is verheugd dat er een coalitieakkoord ligt. We zijn ook blij dat de coalitie opnieuw bevestigt uitvoering te willen geven aan het pensioenakkoord. Nederland staat voor veel grote uitdagingen, waarvoor in dit coalitieakkoord de randvoorwaarden voor een goede aanpak zijn opgenomen. Het nieuwe kabinet kan nu bijna uit de startblokken en aan het werk.

De Pensioenfederatie ondersteunt de stevige klimaatambities van de coalitie, die onder meer wil inzetten op meer CO2-reductie en op een hogere CO2-beprijzing. De Pensioenfederatie heeft zich over het laatste al eerder positief uitgesproken. Want met het principe dat de vervuiler betaalt, wordt duurzaam beleggen aantrekkelijker en transparanter. Ook met de instelling van een klimaatfonds is de Pensioenfederatie tevreden. Daarbij hoopt de pensioensector, als lange termijn investeerder in onder meer de energietransitie, op een standvastig, robuust en op de lange termijn gericht overheidsbeleid op klimaatgebied. Naast deze plannen kijkt de pensioensector als lange termijn belegger ook in bredere zin uit naar een verdere publiek-private samenwerking, om daarmee bij te dragen aan het oplossen van de grote maatschappelijke uitdagingen van vandaag en morgen.

De coalitie geeft in het akkoord aan werk te willen maken van het aanpakken van schijnzelfstandigheid. Dat is goed nieuws, want het betekent ook dat straks nóg meer mensen een goed pensioen kunnen opbouwen. Het uitvoeren van de voorstellen van de Commissie Borstlap, waaronder de invoering van een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen, vermindert onnodige verschillen op de arbeidsmarkt.

Middenhuurwoningen krijgen een vorm van huurprijsbescherming, zodanig dat wonen ook voor onze deelnemers uit de middeninkomens betaalbaar blijft en wordt én het rendabel blijft voor institutionele beleggers om in deze woningen te blijven investeren. Het is goed dat het kabinet met beide kanten rekening houdt.  

Ook de verstevigde aandacht voor cyber security juicht de Pensioenfederatie toe. Voor pensioenuitvoerders is datazekerheid en online veiligheid cruciaal. We leveren daar als sector graag een bijdrage aan.

Tot slot heeft de coalitie ook aandacht voor de uitvoerbaarheid van wet- en regelgeving. Daarbij komt meer ruimte voor instanties om zélf een toets te doen op uitvoerbaarheid. De Pensioenfederatie draagt graag bij aan de verdere gedachtenvorming hierover.

De Pensioenfederatie kijkt uit naar een goede en vruchtbare samenwerking met een nieuwe regering. In het belang van iedereen die in Nederland, nu of straks, van pensioen geniet.

Bron: Pensioenfederatie