LCP-rapport over het jaar 2020: hogere vermogensbeheerkosten, transparantie stijgt

Het LCP-rapport over de kosten van pensioenfondsen en de rapportage daarover is verschenen. De totale vermogensbeheerkosten als percentage van het pensioenvermogen steeg van 0,55% naar 0,57%. De pensioenbeheerkosten stegen met 2,7% ten opzichte van 2019. LCP concludeert ook dat de kostentransparantie is verbeterd ten opzichte van voorgaande jaren.

Bij meer dan de helft van de pensioenfondsen (58%) was in 2020 een daling te zien van de vermogensbeheerkosten. Bij de overige fondsen stegen de kosten. Het gemiddeld pensioenvermogen nam toe met 12,9% ten opzichte van 2019; de vermogensbeheerkosten (inclusief transactiekosten) met 16,9%. Als oorzaken van de stijging worden naast het hoger belegd vermogen de (meerjarige) prestatievergoedingen en transactiekosten genoemd en wijzigingen in de beleggingsmix. De vermogensbeheerkosten moeten worden bezien tegen de achtergrond van het gekozen beleggingsbeleid (rendement-risico-ESG-factoren).

Prestatievergoedingen moeten worden afgezet tegen afspraken over te behalen rendementen. De hogere transactiekosten hangen samen met de onrust op de financiële markten in 2020 door Covid. Het beleggingsrendement als percentage van het pensioenvermogen kwam uit op 8,2% na een topjaar in 2019 met 17,6%. Het 5-jaarsgemiddelde rendement kwam uit op 8,3%.

De pensioenbeheerkosten daalden bij 39% van de pensioenfondsen en stegen bij de overige  61%. Oorzaken van kostendaling zijn besparingen op de uitvoerder en wijziging van advieskosten. Een stijging wordt veelal verklaard uit gestegen bestuurs- en governancekosten (denk aan inrichting sleutelfuncties, compliance etc.), wijziging van aantallen deelnemers en uit gestegen advieskosten, zoals voor de voorbereidingen op het nieuwe pensioenstelsel. De pensioenbeheerkosten moeten worden bezien tegen de achtergrond van de pensioenregeling, het gewenste serviceniveau, de aantallen slapers en andere factoren.

Transparantie
Driekwart van de pensioenfondsen rapporteert de kosten conform de aanbevelingen van de Pensioenfederatie. Dat is een sterke verbetering ten opzichte van voorgaande jaren. Ongeveer de helft van de fondsen voerde een benchmark uit voor een kostenvergelijking. Ook is het aantal fondsen dat een oordeel geeft over het gerealiseerde kostenniveau ongeveer verdubbeld ten opzichte van 2019.

Bron: LCP / Pensioenfederatie