Pensioenfondsen, verzekeraars, banken: geef financiƫle sector rol in de CSDDD

[ENGLISH BELOW] De Pensioenfederatie, het Verbond van Verzekeraars en Nederlandse Vereniging van Banken roepen in een brief op om de financiële sector onderdeel te maken van de Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD). Het CSDDD-voorstel beoogt bedrijven te verplichten om duurzaamheids-due diligence uit te voeren om mensenrechtenschendingen en milieuschade in hun waardeketens te voorkomen.

Op dit moment onderhandelen het Europees Parlement en de Raad over het voorstel, waarbij de rol van de financiële sector een heet hangijzer is. De Nederlandse financiële sector is er echter van overtuigd dat bedrijven - inclusief financiële instellingen - een sleutelrol kunnen spelen in het terugdringen van mensenrechtenschendingen en het aanpakken van milieuproblemen. De Nederlandse verzekerings-, bank- en pensioensector hebben in 2016 en 2018 convenanten ondertekend om de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen (OESO-richtlijnen) te implementeren om mensenrechtenschendingen, milieuschade en andere schadelijke activiteiten in onze kredietverlenings- en beleggingsactiviteiten te verminderen.

De Raad wil echter individuele lidstaten de keuze geven of ze de financiële sector binnen de werkingssfeer laten vallen of niet. Hierdoor dreigt een lappendeken aan regels te ontstaan binnen Europa. Bovendien leert de ervaring dat investeerders meer impact kunnen maken wanneer ze samen met bedrijven in dialoog gaan. Een internationale aanpak is daarom cruciaal.

Eerder riep de Pensioenfederatie zelf al op om specifieke regels voor investeerders en vermogensbeheerders binnen de CSDDD te steunen.

-----

Dutch pension funds, insurers, banks: give financial sector a role in the CSDDD

In a letter, the Dutch Federation of Pension Funds, the Association of Dutch Insurers and Dutch Banking Association call for the inclusion of the financial sector in the Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD). The CSDDD proposal aims to require companies to conduct sustainability due diligence to prevent human rights violations and environmental damage in their value chains.

 

The European Parliament and Council are currently negotiating the proposal, with the role of the financial sector a contested topic. However, the Dutch financial sector believes that companies - including financial institutions - can play a key role in reducing human rights violations and addressing environmental problems. The Dutch insurance, banking and pension sectors signed covenants in 2016 and 2018 to implement the OECD Guidelines for Multinational Enterprises (OECD Guidelines) to reduce human rights violations, environmental adverse impacts and other harmful activities in our lending and investment activities.

However, the Council wants to give individual member states the choice of whether or not to include the financial sector within the scope. This risks creating a patchwork of rules within Europe. Moreover, experience shows that investors can make more impact when they engage in dialogue with companies. An international is therefore crucial.

Previously, the Pension Federation called for support for specific rules for investors and asset managers within the CSDDD.