Pensioenfederatie roept Europees Parlement op tot ambitieuze due diligence wetgeving

[ENGLISH BELOW] - De Pensioenfederatie roept in een brief het Europees Parlement op om het voorstel voor de Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) aan te nemen tijdens de plenaire behandeling op 1 juni. Het CSDDD-voorstel beoogt bedrijven te verplichten om duurzaamheids-due diligence uit te voeren om mensenrechtenschendingen en milieuschade in hun waardeketens te voorkomen.

Op 25 april stemde de Commissie Juridische Zaken al voor de CSDDD. Daarbij werd ook een amendement (artikel 8a) aangenomen om institutionele beleggers en vermogensbeheerders een rol te geven binnen de CSDDD. De Pensioenfederatie verwelkomde dit. Alhoewel bij de behandeling in de commissie een overgrote meerderheid voor de geamendeerde tekst stemde, zouden sommige fracties tijdens de plenaire stemming volgende week het amendement over beleggers toch weer willen verwerpen. De Pensioenfederatie vindt dit onwenselijk en roept op om de tekst van de Commissie Juridische Zaken integraal over te nemen.

Nederlandse pensioenfondsen zetten zich in om de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen te implementeren. Sinds 2018 heeft het merendeel van de Nederlandse pensioensector samen met de Nederlandse overheid, NGO's en vakbonden het IMVB-Convenant ondertekend om de OESO-richtlijnen te implementeren. Nederlandse pensioenfondsen hebben due diligence verankerd in hun beleid, contracten met vermogensbeheerders en hun engagementbeleid. De sector werkt ook samen met NGO's, vakbonden en de overheid aan gezamenlijk engagement om negatieve effecten in risicosectoren aan te pakken.

Wij zijn er dan ook een groot voorstander van dat beleggers via artikel 8a in de CSDDD worden opgenomen, en wel om de volgende redenen:

  • De CSDDD moet nauw aansluiten bij de OESO-richtsnoeren, waar investeerders onder vallen en die hun een specifieke maar belangrijke rol geeft. Daarom heeft de OESO specifieke richtsnoeren opgesteld voor institutionele beleggers.
  • Verplichte opname van de gehele investeringsketen helpt Nederlandse pensioenfondsen hun vrijwillige commitment na te komen. Pensioenfondsen moeten samenwerken met uitbestedingspartners zoals vermogensbeheerders en data providers. Met artikel 8a worden alle actoren in de beleggingsketen verplicht of gestimuleerd om hun krachten te bundelen bij de aanpak van mensenrechtenschendingen en negatieve milieueffecten.
  • De CSDDD moet erkennen dat institutionele beleggers zich niet op dezelfde manier met de beleggingswaardeketen bezighouden als andere ondernemingen. Artikel 8a voorziet in de passende instrumenten - engagement en stembeleid als aandeelhouder - op een wijze die in verhouding staat tot de mate van invloed.
  • Dit is een belangrijke verbetering van het voorstel van de Europese Commissie en weerspiegelt de bovengenoemde OESO-richtsnoeren voor institutionele beleggers.

---

Pensioenfederatie calls for inclusion of investors in the CSDDD
The Dutch Federation of Pension Funds has sent a letter in order to call on the European Parliament to adopt the proposal for the Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSSDD) during the plenary debate on 1 June. The CSDDD proposal aims to require companies to conduct sustainability due diligence to prevent human rights violations and environmental damage in their value chains.

On April 25, the Committee on Legal Affairs already voted in favor of the CSDDD. An amendment (Article 8a) was adopted to give institutional investors and asset managers a role within the CSDDD. The Dutch Federation of Pension Funds welcomed this. Although a large majority voted in favor of the amended text during the debate in committee, some political groups would still like to reject the amendment on the role of investors during the plenary vote next week. The Pension Federation considers this undesirable and calls for the text of the Committee on Legal Affairs to be adopted in its entirety.

We strongly support the inclusion of investors in the CSDDD through article 8a, for the following reasons:

  • The CSDDD should be closely aligned with the OECD Guidelines, where investors are in scope, according to which they have a specific but important role to play. This is why the OECD issues specific guidance for institutional investors.
  • Mandatory inclusion of the entire investment chain helps investors achieve their voluntary commitment. Pension funds rely on outsourcing partners such as asset managers and data providers. All actors in the investment chain should be either required or strongly incentivized to join forces in addressing human rights violations and environmental adverse impacts.
  • The CSDDD should recognize that institutional investors do not engage with the investment value chain in the same manner as other companies. Article 8a provides for the appropriate tools – shareholder engagement and voting – in a manner that is proportionate to the degree of influence.
  • This is an important improvement of the proposal of the European Commission and reflects the aforementioned OECD guidance for institutional investors. A European approach to sustainability due diligence requirements will avoid a patch-work of national rules.

Bron: Pensioenfederatie