thema communicatie (1200-200)

Drie scenario’s

In de Wet pensioencommunicatie 2015 is vastgelegd dat deelnemers er via mijnpensioenoverzicht.nl op gewezen moeten worden dat de hoogte van het te bereiken pensioen niet vaststaat en dat inflatie effect heeft op de koopkracht van het pensioen. Dit moet gaan gebeuren door drie mogelijke pensioenuitkomsten te tonen: goed weer scenario, slecht weer scenario en verwacht scenario. Deze scenario’s moeten berekend worden op basis van de uniforme rekenmethodiek (URM).

In 2019 wordt de Europese IORP-II richtlijn in de Nederlandse pensioenwet geïmplementeerd. Hierin zal worden vastgelegd dat op het UPO het te bereiken pensioen in drie scenario’s wordt weergegeven.

Op 2 februari jl. publiceerde minister Koolmees het voornemen hoe hij aan beide bovenstaande verplichtingen vorm wilde geven. In een brief aan de Tweede Kamer uitte Koolmees het voornemen om het te bereiken pensioen voortaan alléén te communiceren in drie scenario’s, berekend volgens de URM. Dit voornemen zou grote impact hebben op de communicatie door de sector. Op mijnpensioenoverzicht.nl (MPO) zou het te bereiken pensioen in drie scenario’s getoond moeten worden, voor alle verschillende regelingen. Ook op het UPO zou het te bereiken pensioen in drie scenariobedragen komen, berekend met behulp van de URM.

Op 23 april jl. publiceerde minister Koolmees (SZW) de ministeriële regeling over de uniforme rekenmethodiek. In deze regeling wordt verwezen naar achterliggende rapporten die het ministerie via de website ter beschikking stelt. Deze rapporten vindt u ook onderaan deze pagina bij de openbare documenten.

Voorjaar 2018 is door de Pensioenfederatie intensief met het ministerie van SZW, de AFM en het Verbond van Verzekeraars gesproken over de wijze waarop de bovengenoemde verplichtingen geïmplementeerd kunnen worden. In dit overleg, waarin sprake was van geven en nemen, is een aantal afspraken gemaakt. De minister heeft de afspraken vastgelegd in de brief van 31 mei 2018.

Inzet Pensioenfederatie

De Pensioenfederatie zet zich in om de implementatie van de drie scenario’s op MPO en UPO 2020 zodanig vorm te geven dat deelnemers het bruikbare en zinvolle informatie vinden.

Actuele informatie over de implementatie van de URM

De URM moet bij verschillende communicatie-uitingen gebruikt worden. Voor de verschillende uitingen gelden verschillende implementatiedata. Daarnaast bestaan er verschillende varianten van de URM. Twee varianten zijn gepubliceerd in de ministeriële regeling, de derde variant nog niet. Bijgaande notitie (alleen beschikbaar voor leden) geeft de laatste stand van zaken weer. Deze notitie wordt aangepast als er nieuwe ontwikkelingen zijn. 

Openbare documenten