thema communicatie (1200-200)

Drie scenario’s

In de Wet pensioencommunicatie 2015 is vastgelegd dat vanaf 2019 deelnemers er via mijnpensioenoverzicht.nl op gewezen moeten worden dat de hoogte van het te bereiken pensioen niet vaststaat en dat inflatie effect heeft op de koopkracht van het pensioen. Dit moet gaan gebeuren door drie mogelijke pensioenuitkomsten te tonen: goed weer scenario, slecht weer scenario en verwacht scenario. Deze scenario’s moeten berekend worden op basis van de uniforme rekenmethodiek (URM). Ook op het UPO (vanaf 2020) moeten deze scenario’s getoond gaan worden. Deze scenario’s worden getoond in aanvulling op het huidig getoonde reglementair te bereiken pensioen.

Op 23 april 2018 publiceerde minister Koolmees (SZW) de ministeriële regeling over de uniforme rekenmethodiek. In deze regeling wordt verwezen naar achterliggende rapporten die het ministerie via de website ter beschikking stelt. Deze rapporten vindt u ook onderaan deze pagina bij de openbare documenten.

Op 13 november 2018 publiceerde minister Koolmees een tweede ministeriële regeling over de uniforme rekenmethodiek. In de twee regelingen worden drie verschillende varianten van de URM beschreven.

In 2018 is door de Pensioenfederatie intensief met het ministerie van SZW, de AFM en het Verbond van Verzekeraars gesproken over de wijze waarop de URM geïmplementeerd kan worden. In dit overleg, waarin sprake was van geven en nemen, is een aantal afspraken gemaakt. De minister heeft de afspraken vastgelegd in de brief van 31 mei 2018.

Inzet Pensioenfederatie

De Pensioenfederatie zet zich in om de implementatie van de drie scenario’s op MPO en UPO 2020 zodanig vorm te geven dat deelnemers het bruikbare en zinvolle informatie vinden.

Toolkit Communiceren in scenario’s voor leden beschikbaar

De URM-scenariobedragen moeten bij verschillende communicatie-uitingen gebruikt worden. Voor de verschillende uitingen gelden verschillende implementatiedata. Nu de pensioenuitvoerders met deze rekenmethodiek aan de slag gaan, ontstaan veel vragen.

Op 27 juni en 23 juli heeft de Pensioenfederatie de toolkit Communiceren in scenario’s aan de leden ter beschikking gesteld. Op 18 september is een geactualiseerde versie gepubliceerd (met in grijs gemarkeerd de wijzigingen ten opzichte van de voorgaande versie). In de toolkit wordt ingegaan op de wet- en regelgeving, de URM-berekeningen en de navigatiemetafoor. Vervolgens zijn er een aantal voorbeeldteksten en Q&A’s opgenomen die door pensioenfondsen gebruikt kunnen worden bij hun communicatie met deelnemers.

Openbare documenten
Besloten documenten