ECB-verordening inzake statistische dataverzameling van pensioenfondsen

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft de Verordening inzake statistische dataverzameling van pensioenfondsen gepubliceerd. De Pensioenfederatie heeft in nauwe samenwerking met De Nederlandsche Bank (DNB) en pensioenuitvoerders gereageerd op de consultatie van deze verordening. De Pensioenfederatie is blij te kunnen constateren dat haar belangrijkste aandachtspunten door de ECB zijn overgenomen.

De ECB wil, op basis van statistische dataverzameling van pensioenfondsen, beter in staat zijn monetaire en financiële analyses uit te voeren. Dit met het oog op het waarborgen van financiële stabiliteit binnen de Europese Unie.

Overgenomen
Bij de verzameling van data blijft een hoofdrol weggelegd voor de nationale toezichthouders (in Nederland is dat DNB). De nationale toezichthouders beschikken immers al over veel data. Vanuit het oogpunt van kostenminimalisering voor pensioenfondsen – en dus uiteindelijk de deelnemer – is dit cruciaal. Verder staat in de verordening dat het uitdrukkelijk niet de bedoeling is dat individuele fondsen direct data aanleveren op Europees niveau. Stroomlijning van de vereisten zoals vastgelegd in de ECB-verordening en de aanstaande EIOPA-rapportageverplichtingen (‘single data flow’) moet zorgen voor een verdere kostenbeperking. Tot slot worden de kleinste pensioenfondsen ontzien met een vrijstelling. De definitie van kleine fondsen: het geaggregeerde kwartaaltotaal van de activa van een fonds moet minder dan 25 miljoen euro bedragen of het fonds heeft minder dan 100 deelnemers.

Bron: Europese Centrale Bank / Pensioenfederatie