Stand van zaken aanwijzing pensioenfondsen als organisatie van openbaar belang

De minister van Financiën heeft de Eerste Kamer geïnformeerd over de status van het voornemen om onder meer grote pensioenfondsen aan te wijzen als organisatie van openbaar belang (oob).

Dit naar aanleiding van de vraag die in het kader van de wijziging van de Wet toezicht accountantsorganisaties is gesteld waarom het zoveel tijd vergt om dit te regelen. De minister laat weten dat de vertraging met name veroorzaakt wordt doordat onder meer de grote pensioenfondsen bezwaar hebben gemaakt tegen de eisen die gesteld worden aan de samenstelling van de auditcommissie. Er wordt nu gedacht aan een apart regime voor onder meer de pensioenfondsen, waarbij tenminste één lid van de auditcommissie onafhankelijk moet zijn in plaats van tenminste de helft van de auditcommissie inclusief de voorzitter. Over dit aparte regime wordt nog overleg gevoerd tussen het ministerie van Financiën en onder meer met het ministerie van SZW.

De Pensioenfederatie heeft eerder in een reactie op het concept-Besluit aanwijzing organisaties van openbaar belang laten weten dat het van belang is dat de oob-status geen gevolgen heeft voor de bestaande governancestructuur van pensioenfondsen, noch voor de samenstelling van bestaande auditcommissies. Het is absoluut ongewenst om via de weg van het besluit oob aanvullende eisen te stellen aan de governancestructuur van de pensioenfondsen dan wel dat er twee wettelijke regimes naast elkaar gaan ontstaan, waarin regels gelden voor de governance van pensioenfondsen. Wij vertrouwen erop dat het overleg tussen de ministeries ertoe zal leiden dat aan onze oproep gehoor wordt gegeven.

Bron: ministerie van Financiën / Pensioenfederatie