Position paper Wet arbeidsmarkt in balans

De Pensioenfederatie heeft een position paper over de Wet arbeidsmarkt in balans uitgebracht. Het voorstel grijpt onder meer in op het pensioenstelsel. De aandachtspunten van de Pensioenfederatie richten zich op de aankondiging om de sectorindeling te laten vervallen en pensioen voor payrollers te verbeteren.

De aankondiging om de zogenoemde sectorindeling op termijn af te schaffen heeft potentieel grote gevolgen voor de uitvoering en handhaving van de verplichtstelling. De Pensioenfederatie roept het kabinet op om geen onomkeerbare stappen te zetten vóórdat uit een verkenning van alternatieven is gebleken dat die opties werkbaar, betrouwbaar en kostenefficiënt zijn. Het mag niet gebeuren dat groepen werknemers geen pensioen opbouwen doordat de verplichtstelling niet kan worden gehandhaafd. De Pensioenfederatie denkt graag mee om dit te voorkomen.

Het verbeteren van pensioen voor payrollmedewerkers middels dit wetsvoorstel is een goede stap vooruit om pensioen uiteindelijk voor alle werkenden fatsoenlijk te regelen. Tegelijk is het een unicum dat voor deze groep werkenden wettelijk wordt bepaald wat onder een adequate pensioenregeling wordt verstaan. De Pensioenfederatie heeft hier principiële bezwaren tegen. Ook de Raad van State wijst erop dat 'of en in welke mate wordt voorzien in een (aanvullende) pensioenregeling voor werknemers is, voorbehouden is aan het overleg tussen werkgevers en werknemers.' De Pensioenfederatie is dan ook benieuwd hoe en wanneer de lagere regelgeving voor de 'adequate regeling' vorm krijgt.

Bron: Pensioenfederatie