tweede_pijler voor themapagina

Convenant Arbeidsongeschiktheidspensioen

In 2013 hebben het Verbond van Verzekeraars en de Pensioenfederatie een convenant gesloten over de dekking van arbeidsongeschiktheidspensioen en premievrijstelling in pensioenregelingen. Werknemers met een gezondheidsbeperking die van baan willen wisselen, behouden zo inkomensbescherming op basis van de pensioenregeling waarin ze deelnemen.

In het convenant regelen verzekeraars en pensioenfondsen het zogeheten 'in- en uitlooprisico' bij het switchen van baan, zodat er geen onnodige 'gaten' vallen in de inkomensbescherming. Doel is de arbeidsmobiliteit van mensen die geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn te verbeteren. Het convenant heeft betrekking op de arbeidsongeschiktheidsdekking in pensioenregelingen bij zowel verzekeraars als pensioenfondsen.

In 2017 is de werking van het convenant geëvalueerd. Op 30 maart 2017 hebben de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid per brief geïnformeerd over hun conclusie dat met het convenant wordt bereikt wat bij de totstandkoming ervan is beoogd. Partijen hebben daarom voorgesteld om het convenant ongewijzigd door te zetten. Tevens is daarbij aandacht gevraagd voor een aantal andere knelpunten.

Bijlagen: