tweede_pijler voor themapagina

Convenant Arbeidsongeschiktheidspensioen

Werknemers met een gezondheidsbeperking die van baan willen wisselen, behouden inkomensbescherming op basis van de pensioenregeling waarin ze deelnemen. Dat zijn het Verbond van Verzekeraars en de Pensioenfederatie met elkaar overeengekomen in een convenant.

Hiermee regelen verzekeraars en pensioenfondsen het zogeheten ‘in- en uitlooprisico’ bij het switchen van baan, opdat er geen onnodige ‘gaten’ vallen in de inkomensbescherming. De arbeidsmobiliteit van mensen die geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn wordt hiermee verder verbeterd.Het convenant heeft betrekking op arbeidsongeschiktheidsdekking in pensioenregelingen bij zowel verzekeraars als pensioenfondsen. Beide koepelorganisaties zullen zich ervoor inzetten dat hun leden en sociale partners het convenant uiterlijk per 1 januari 2014 in hun pensioenregelingen overnemen.

De staatssecretaris van SZW geeft in een brief aan de Tweede Kamer aan vertrouwen te hebben in de uitvoering van de afspraken tussen Verbond en Pensioenfederatie. Zij geeft aan dat beide koepels hiermee een goede oplossing hebben gevonden voor het probleem, dat in omvang wellicht niet groot was, maar voor betrokkenen wel tot ernstige belemmeringen leidde.

Bijlagen: