tweede_pijler voor themapagina

Bedrag ineens

Er zijn verschillende mogelijkheden om pensioen af te stemmen op persoonlijke voorkeuren. Een eenmalige uitkering is echter nog niet mogelijk, terwijl die wens wel leeft.

Inzet Pensioenfederatie

De Pensioenfederatie wil meer individuele keuzemogelijkheden bieden op het moment van pensionering, maar is geen voorstander van een alternatieve aanwending van pensioengeld tijdens de opbouwfase. Daarbij vindt de Pensioenfederatie het wel verstandig bepaalde grenzen te stellen aan de keuzevrijheid.

Nieuws en achtergronden

Deelnemers willen geen keurslijf. Er is behoefte aan pensioen op maat en keuzevrijheid. Er zijn al verschillende mogelijkheden om pensioen af te stemmen op persoonlijke voorkeuren:

  • uitruilen nabestaandenpensioen en ouderdomspensioen
  • keuze voor een hoger pensioen in de eerste jaren, en daarna wat lager (hoog-laagconstructie)
  • eerder of later met pensioen
  • deeltijdpensioen

Wat de Pensioenfederatie betreft nemen alle pensioenfondsen dit soort keuzes standaard in de pensioenregeling op.

Wat nog niet kan, is een eenmalige uitkering op het moment van pensionering, terwijl hier wel behoefte aan is. Het kabinet heeft in de Perspectiefnota aangegeven sympathiek te staan tegenover deze eenmalige uitkering. De Pensioenfederatie heeft onderzocht of het mogelijk is om in plaats van tien jaar lang een hogere uitkering te ontvangen, dit bedrag eenmalig op de pensioendatum tot uitkering te laten komen. Om hetzelfde niveau van sociale bescherming te houden, stelt de Pensioenfederatie een eenmalige uitkering voor ter grootte van de waarde van het verschil tussen de huidige hoog-laaguitkering. Dat komt overeen met circa 15% van het vermogen voor het ouderdomspensioen. Om dit mogelijk te maken dient het gebruik van de eenmalige uitkering niet fiscaal gestraft of ontmoedigd te worden.

In het wetsvoorstel Bedrag ineens, RVU en verlofsparen is invulling gegeven aan de eenmalige uitkering in de uitkeringsfase onder een aantal nadere voorwaarden (zoals resterende pensioenuitkeringen niet onder afkoopgrens kleine pensioenen, geen stapeling hoog/laag en bedrag ineens). In onze reactie op de internetconsultatie over het wetsvoorstel is aandacht gevraagd voor de fiscale randvoorwaarden voor de opname van het bedrag ineens, de combinatie AOW-overbrugging en het bedrag ineens en een adequate invoeringstermijn. Gedurende de parlementaire behandeling zijn deze toetsstenen steeds opnieuw naar voren gebracht. Op de voorgestelde amvb behorend bij het wetsvoorstel is door de Pensioenfederatie ook een reactie gegeven in het kader van de internetconsultatie.