tweede_pijler voor themapagina

Consolidatie

De consolidatie van pensioenfondsen is onontkoombaar. De afgelopen twintig jaar is het aantal pensioenfondsen sterk gedaald (van 1060 in 1997 naar 200 in 2020). Voor veel ondernemingspensioenfondsen staat de continuïteit onder druk. De motieven voor de schaalvergroting van ondernemingspensioenfondsen zijn echter ook van toepassing op verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen.

De belangrijkste redenen voor schaalvergroting bij pensioenfondsen zijn:

  1. Een aantal pensioenfondsen ziet zich geconfronteerd met een vergrijzend deelnemersbestand, omdat er (vrijwel) geen nieuwe actieve deelnemers meer bij komen.
  2. De behoefte aan lagere uitvoeringskosten is in het belang van de deelnemer. Dat geldt zowel voor de kosten van administratie als de kosten van vermogensbeheer.
  3. Het wordt steeds moeilijker om voldoende geschikte mensen te vinden voor het vervullen van allerlei functies bij pensioenfondsen.
Inzet Pensioenfederatie

De Pensioenfederatie zet zich in voor oplossingen voor schaalvergroting bij verschillende typen pensioenfondsen. Eerder heeft de Pensioenfederatie zich ingespannen voor een consolidatievehikel voor ondernemingspensioenfondsen. Dat heeft geleid tot de komst van een multi-OPF en later tot de komst van een Algemeen Pensioenfonds.

Voor verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen die willen consolideren heeft de Pensioenfederatie zich hardgemaakt via de Wet fuserende bedrijfstakpensioenfondsen. Door de talrijke aanvullende voorwaarden bleek dit wetsvoorstel voor de praktijk echter onwerkbaar.

Nieuws en achtergronden

De Pensioenfederatie is blij dat het wetsvoorstel Wet fuserende bedrijfstakpensioenfondsen inmiddels is ingetrokken. De minister van SZW heeft in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen nog steeds behoefte hebben aan fusie als middel tot schaalvergroting. Zowel DNB als de Pensioenfederatie zullen in de komende periode bij verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen verkennen welke knelpunten, uitdagingen en belemmeringen bestaan voor de mogelijkheden tot schaalvergroting. De minister van SZW zal weer in overleg treden met DNB, Pensioenfederatie en Stichting van de Arbeid om te bezien welke oplossingen gewenst en gepast zijn.