Servicedocument Besturen van een pensioenfonds

Een werkgroep bestaand uit medewerkers en bestuurders in de pensioensector heeft, met een reflectiegroep, gewerkt aan het actualiseren van de ‘handreiking geschiktheid’ en biedt de consultatieversie van het servicedocument ‘besturen van een pensioenfonds’ aan. De ontwikkelingen in het kader van ‘ESG’, ‘gegevensbeheer en IT’, ‘communicatie en reputatie’ en ook de Wet toekomst pensioenen krijgen daarmee een plaats in het servicedocument.

Het document ‘besturen van een pensioenfonds’ is op te splitsen in drie onderdelen. Het gaat om:

Radargrafiek met kennis en competenties
Pensioenfondsen kunnen dus gebruikmaken van een MS Excel-bestand ‘inventarisatie’ waarin de individuele zelfanalyse van bestuurders op verantwoordelijkheidsgebieden (kennis en kunde) als competenties kan worden vastgelegd. Daaruit volgt dan een radargrafiek voor het bestuur als collectief die duidelijk maakt welk profiel past bij een ontstane vacature én hoe de beoogde kandidaat past in het collectieve profiel. De onderdelen waarin kracht ligt en waar groei mogelijk is worden daarmee direct zichtbaar.

Van kennisgebieden met eindtermen naar beleidscycli
Nieuw zijn de zes beleidscycli die het beleid van pensioenfondsen in een logische volgorde van plan-do-act-review plaatsen. Achterliggende kennisgebieden zijn aan de verschillende stappen toegevoegd. Dit onderdeel II ‘verantwoordelijkheidsgebieden’ beschrijft de verschillende verantwoordelijkheidsgebieden dus in een cyclus (in plaats van opsommingen per kennisgebied). Personen die zich oriënteren op een rol in een pensioenfonds krijgen aan de hand van een cyclus waarschijnlijk een goed beeld van de werking van processen binnen een pensioenfonds. Per onderdeel van de cyclus kan worden doorgeklikt naar de geschiktheidselementen die hiervan onderdeel uitmaken. De volgende cycli zijn via links te benaderen:

Drie verantwoordelijkheidsgebieden zijn explicieter gemaakt
De onderdelen risicobeheer, communicatie,- en reputatiebeleid en gegevensbeleid zijn aan de hand van de Wtp toevoegingen aan de eerdere handreiking. De overige onderdelen zijn geactualiseerd. De schrijvers zijn benieuwd naar uw observaties en suggesties.

Integraal overzicht blijft beschikbaar
Personen die bekend zijn met de ‘eindtermen’ die zijn opgenomen in bijlage 9 van het servicedocument ‘Handreiking Geschikt Pensioenfondsbestuur 2017’ zien het geactualiseerde overzicht in dit bestand ‘integraal overzicht 2022’ terug. Dit overzicht maakt onderdeel uit van het conceptservicedocument ‘Besturen van een pensioenfonds’, maar is omdat de verantwoordelijkheidsgebieden in cycli zijn opgenomen via een aparte bijlage ‘integraal overzicht 2022’ beschikbaar.

Een geactualiseerde handreiking, geen blauwdruk
Het servicedocument is uiteraard bedoeld als handreiking. Niet als voorschrift of leidraad. Dat geldt ook voor de bijlagen. Doel is om handreikingen te doen en hulpmiddelen aan te reiken. Een weloverwogen eigen werkwijze is een prima alternatief.

Reacties worden op prijs gesteld!
Uw visie, mening en inzichten worden ten aanzien van de documenten worden gewaardeerd. De schrijfgroep ontvangt die reacties graag maandagochtend 14 november 2022. Het streven is een vormgegeven versie waarin de terugkoppeling uit de sector is verwerkt in januari 2023 te publiceren.