Compliance

Het behoud van het Nederlandse pensioenstelsel valt of staat met het vertrouwen dat de maatschappij heeft in de pensioensector. Belangrijk voor het behouden van vertrouwen is het aantoonbaar voldoen aan de geldende wet- en regelgeving en ongeschreven (gedrags)regels. Daarnaast zijn pensioenfondsen op basis van de Pensioenwet dan wel de Wet verplichte beroepspensioenregeling verplicht hun organisatie zo in te richten dat een beheerste en integere bedrijfsvoering wordt gewaarborgd. De compliance functie is een belangrijke schakel om het pensioenfonds(bestuur) hierbij te helpen.

Integriteit

Integriteit is de kapstok voor compliance. Immers, het voeren van een integere bedrijfsvoering gaat verder dan het alleen voldoen aan wet- en regelgeving. Hierbij gaat het om integer gedrag van het pensioenfonds zelf, maar ook van de personen die betrokken zijn bij het pensioenfonds. Het gaat om het hebben van een cultuur waar het vanzelfsprekend is dat wordt gehandeld in overeenstemming met de geldende maatschappelijke normen en de wet- en regelgeving. Het fondsbestuur is eindverantwoordelijk voor een integere bedrijfsvoering. Integer gedrag van iedereen die bij het fonds is betrokken, is daarbij een belangrijke voorwaarde.

Verantwoordelijkheid

De verantwoordelijkheid voor het voldoen aan de vereisten van wet- en regelgeving ligt uiteraard bij het bestuur van het pensioenfonds. De Compliance officer kan het bestuur hierbij helpen door regels uit te leggen en te monitoren of deze regels ook worden nageleefd. Daarnaast kan de Compliance officer het bestuur advies geven over compliance gerelateerde kwesties.

Inzet Pensioenfederatie

Compliance en integriteit zijn onmisbare schakels voor pensioenfondsen om de belangen van hun deelnemers optimaal te behartigen. Om de sector te ondersteunen om compliance en integriteit in te bedden in de eigen organisatie heeft de Pensioenfederatie diverse (service)documenten gepubliceerd. Denk hierbij aan de Modelgedragscode en de model klokkenluidersregeling. 

Besloten documenten