Compliance

Het behoud van het Nederlandse pensioenstelsel staat of valt met het vertrouwen dat de maatschappij heeft in de pensioensector. Belangrijk voor het behouden van vertrouwen is het aantoonbaar voldoen aan de geldende wet- en regelgeving en ongeschreven (gedrags)regels. Daarnaast zijn pensioenfondsen op basis van de Pensioenwet dan wel de Wet verplichte beroepspensioenregeling verplicht hun organisatie zo in te richten dat een beheerste en integere bedrijfsvoering wordt gewaarborgd. De compliance functie is een belangrijke schakel om het pensioenfonds(bestuur) hierbij te helpen.

Integriteit

Integriteit is de kapstok voor compliance. Immers, het voeren van een integere bedrijfsvoering gaat verder dan het alleen voldoen aan wet- en regelgeving. Hierbij gaat het om integer gedrag van het pensioenfonds zelf, maar ook van de personen die betrokken zijn bij het pensioenfonds. Het gaat om het hebben van een cultuur waar het vanzelfsprekend is dat wordt gehandeld in overeenstemming met de geldende maatschappelijke normen en de wet- en regelgeving. Het fondsbestuur is eindverantwoordelijk voor een integere bedrijfsvoering. Integer gedrag van iedereen die bij het fonds is betrokken, is daarbij een belangrijke voorwaarde.

Verantwoordelijkheid

De verantwoordelijkheid voor het voldoen aan de vereisten van wet- en regelgeving ligt uiteraard bij het bestuur van het pensioenfonds. De Compliance officer kan het bestuur hierbij helpen door regels uit te leggen en te monitoren of deze regels ook worden nageleefd. Daarnaast kan de Compliance officer het bestuur advies geven over compliance gerelateerde kwesties.

Inzet Pensioenfederatie

Compliance en integriteit zijn onmisbare schakels voor pensioenfondsen om de belangen van hun deelnemers optimaal te behartigen. Om de sector te ondersteunen om compliance en integriteit in te bedden in de eigen organisatie heeft de Pensioenfederatie diverse (service)documenten gepubliceerd. Denk hierbij aan het servicedocument Compliance, de Modelgedragscode en de model klokkenluidersregeling. 

Model Klokkenluidersregeling voor een pensioenfonds
Nederland heeft de deadline van 17 december 2021 niet gehaald voor het implementeren van de EU richtlijn 2019/1937. Die implementatie vindt plaats door het aanpassen van de Wet Huis voor Klokkenluiders. Het wetsvoorstel waarin de aanpassingen zijn verwerkt moet echter nog in de Tweede Kamer worden behandeld. Wanneer die behandeling plaats gaat vinden is nog niet bekend. Vanwege de kritiek op het oorspronkelijke wetsvoorstel is op 14 december 2021 een gewijzigd voorstel van wet ingediend. Ondertussen loopt er ook een evaluatietraject ten aanzien van de huidige Wet Huis voor Klokkenluiders. Aan de minister is gevraagd om beide wetgevingstrajecten samen te nemen zodat in één keer een wijziging van de Wet Huis voor Klokkenluiders kan plaatsvinden. De Wet bescherming klokkenluiders is op 18 februari 2023 in werking getreden en vervangt de Wet Huis voor klokkenluiders. Momenteel toetst de Pensioenfederatie haar Model Klokkenluidersregeling aan deze nieuwe wet en past deze waar nodig aan. Een geactualiseerd model wordt binnenkort gepubliceerd.

Besloten documenten