Compliance

Compliance voor pensioenfondsen houdt in dat pensioenfondsen zorgen dat hun organisatie werkt in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Integer gedrag van iedereen die bij het fonds is betrokken, is daarbij een belangrijke voorwaarde. Pensioenfondsen zijn verantwoordelijk voor de invulling van compliance en integriteit en de manier waarop zij vaststellen of in de praktijk aan de uitgangspunten wordt voldaan.

Inzet Pensioenfederatie

Compliance en integriteit zijn onmisbare schakels voor pensioenfondsen om de belangen van hun deelnemers optimaal te behartigen.

  • Om pensioenfondsbestuurders te ondersteunen om compliance en integriteit in te bedden in de eigen organisatie heeft de Pensioenfederatie diverse servicedocumenten gepubliceerd.
Nieuws en achtergronden

Pensioenfondsen zorgen dat hun organisatie werkt in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving en hun eigen beleid. Belangrijk is dat dit binnen de gehele organisatie is ingebed.

Integriteit
Integer gedrag (integriteit) hoort bij compliance. Immers, het voeren van een integere bedrijfsvoering gaat verder dan het alleen voldoen aan wet- en regelgeving. Het gaat om het hebben van een cultuur waar het als vanzelfsprekend is dat het pensioenfonds en de daaraan verbonden personen handelen in overeenstemming met de geldende maatschappelijke normen en de wet- en regelgeving. Het fondsbestuur is eindverantwoordelijk voor een integere bedrijfsvoering.

Besloten documenten