Servicedocument Integriteitsrisicoanalyse

In samenwerking met de commissie Governance & Compliance en de commissie Risicomanagement brengt de Pensioenfederatie het geactualiseerde Servicedocument integriteitsrisicoanalyse uit. Compliance en integriteit zijn steeds belangrijker wordende onderdelen van het besturen van een pensioenfonds. Het servicedocument vervult de behoefte aan sectorspecifieke handvatten voor het maken van een integriteitsrisicoanalyse.

Afbeelding2

Een pensioenfonds draagt op grond van artikel 19 Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen zorg voor een systematische analyse van integriteitsrisico’s. 

De twee belangrijkste aanpassingen zijn 1) toegevoegde informatie over het vaststellen van de risicobereidheid op het gebied van integriteit en 2) over het opstellen van het inherent risicoprofiel op gebied van integriteit. Daarnaast wordt er meer aandacht besteed aan de verschillende soorten beheersmaatregelen. Tot slot zijn een aantal tekstuele verbeteringen aangebracht.

Het servicedocument Integriteitsrisicoanalyse is alleen beschikbaar voor leden van de Pensioenfederatie. U kunt het downloaden als u bent ingelogd.