Aanbevelingen Vergoedingen Vermogensbeheer

Met de Aanbevelingen Vergoedingen Vermogensbeheer geeft de Pensioenfederatie generieke principes en concrete aanbevelingen aan pensioenfondsbesturen om goede afspraken te kunnen maken over vergoedingen aan vermogensbeheerondernemingen.

De aanbevelingen zijn gebaseerd op praktijkervaringen en hebben betrekking op de vergoedingen, incentives en contractbepalingen in overeenkomsten tussen pensioenfonds en vermogensbeheerders.

De aanbevelingen zijn bedoeld als hulpmiddel bij het formuleren en actualiseren van de fondsspecifieke uitgangspunten over vergoedingen aan vermogensbeheerders.
Ze zijn in lijn met de normen voor ‘goed pensioenfondsbestuur’ zoals die door de Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid zijn geformuleerd in de Code Pensioenfondsbestuur. 
De indeling van de principes en aanbevelingen is ontleend aan aanbevelingen van DNB in haar Regeling beheerst beloningsbeleid Wft. Ook is rekening gehouden met de strekking van (wettelijke) bepalingen en verplichtingen, zoals in het bijzonder de bepalingen uit de Pensioenwet.

Voor de leden van de Pensioenfederatie is ook een Servicedocument m.b.t. beloningsbeleid externe vermogensbeheerder (d.d. 5 februari 2013) beschikbaar met vragen ten behoeve van het selectieproces en beloningsbeleid. Het  Servicedocument m.b.t. beloningsbeleid externe vermogensbeheerder kunt u hier downloaden zodra u bent ingelogd.