Servicedocument Gegevensbescherming

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming EU 2016/679 (AVG) in de plaats van de huidige privacyrichtlijn (95/46/EG) en de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Doel van de AVG is de privacyrechten van personen te verbeteren.

De verordening is dwingendrechtelijk van toepassing en brengt meer en andere verantwoordelijkheden met zich mee voor organisaties die werken met persoonsgegevensbestanden, dus ook voor pensioenfondsen en pensioenuitvoeringsorganisaties. De wijzigingen zijn ook relevant voor de toekomstige innovaties in de pensioensector op het terrein van digitale informatie-uitwisseling en de toegankelijkheid voor deelnemers en werkgevers van gegevens via portalen en ‘mijnpensioensites’.

In het servicedocument Gegevensbescherming worden voor u belangrijke wijzigingen op een rij gezet. U kunt hierin ook lezen dat de nieuwe privacywetgeving een cultuuromslag meebrengt door de veel grotere rol die de burger toegekend krijgt. Vanaf 25 mei 2018 moeten organisaties die met grote persoonsgegevensbestanden werken van hun ‘accountability’ kunnen getuigen. Ze zijn dan niet alleen aanspreekbaar op een juiste omgang met privacygegevens maar moeten hier ook ‘bewijs’ van kunnen produceren. Dit vraagt om een actieve en alerte houding van zowel pensioenfondsbesturen als uitvoeringsorganisaties.

Het is van belang tijdig uw voorbereidingen te treffen om te voldoen aan de nieuwe wettelijke verplichtingen en om nieuwe regels in te bedden in de bedrijfsvoering. Zodra u bent ingelogd, kunt u hier het servicedocument Gegevensbescherming downloaden.