Servicedocument Verantwoordingsorganen

Het servicedocument Verantwoordingsorganen is in samenwerking met de klankbordgroep Verantwoordingsorganen opgesteld.

De aanleiding vormt het rapport over de evaluatie van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen. Daarin werd aandacht gevraagd voor stroomlijning van rollen en taken van verantwoordingsorganen. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid riep op om het gesprek daarover aan te gaan. Het servicedocument beschrijft de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden en benadrukt het belang van het gesprek tussen alle organen van het pensioenfonds. Het servicedocument bundelt voorschriften uit wet, regels en de code. Daarnaast biedt het handvatten voor het inrichten van het werk van verantwoordingsorganen.

Een belangrijke kanttekening is dat dit servicedocument geen blauwdruk is of een voorschrift. Het beschrijft algemene uitgangspunten. Binnen elk pensioenfonds bestaat ruimte voor eigen invulling. Daarmee doet het servicedocument recht aan de variatie in pensioenfondsen en bestuursmodellen.

U kunt het servicedocument Verantwoordingsorganen downloaden, zodra u bent ingelogd.