Servicedocument Risicoparagraaf

Het servicedocument Risicoparagraaf is bedoeld voor bestuursleden van pensioenfondsen, bestuursbureaus van pensioenfondsen en pensioenuitvoerders die in opdracht van het bestuur het concept-jaarverslag voorbereiden.

Eind 2015 is RJ400 uitgebreid met nieuwe bepalingen voor de risicoparagraaf in het bestuursverslag als onderdeel van het jaarverslag van pensioenfondsen. De belangrijkste onderwerpen in de risicoparagraaf zijn:

  • Inzicht in de ambitie, doelstellingen en risicobereidheid;
  • Risico-inschatting en effect van de getroffen beheersmaatregelen;
  • Aan de hand van een gevoeligheidsanalyse de verwachte impact tonen van onzekerheden op de financiële positie;
  • Inzicht in risico’s en onzekerheden met een belangrijke impact in het afgelopen jaar en de gevolgen daarvan;
  • (Voorgenomen) verbeteringen in het risicomanagementbeleid.

In het servicedocument wordt een overzicht gegeven van de onderwerpen die in de risicoparagraaf opgenomen kunnen worden. Aan de hand van voorbeelden, onder andere uit gepubliceerde jaarverslagen over 2016, is zichtbaar hoe de in de RJ400 onderscheiden onderwerpen uitgewerkt kunnen worden.

U kunt het servicedocument Risicoparagraaf downloaden, zodra u bent ingelogd.