thema vermogensbeheer (1200-200)

Uitvoeringskosten

De kosten van pensioenfondsen liggen onder een vergrootglas omdat ze mede van invloed zijn op de hoogte van het pensioen. De laatste jaren is er hard gewerkt om een goed inzicht te krijgen in de uitvoeringskosten. Inmiddels zijn de Nederlandse pensioenfondsen ‘koploper transparantie’ op dit gebied en oogsten hiermee internationaal veel lof.

Inzet Pensioenfederatie

De Pensioenfederatie heeft veel energie gestoken in het transparanter maken van uitvoeringskosten. Dat begon al met het motiveren van vermogensbeheerders om inzage te geven in de kosten.

Begin 2016 heeft de Pensioenfederatie een update gemaakt van de Aanbevelingen Uitvoeringskosten waarmee pensioenfondsen alle kosten in beeld kunnen brengen.

Nieuws en achtergronden

Pensioenfondsen hebben te maken met verschillende uitvoeringskosten. Deze kosten zijn onderverdeeld in drie categorieën: kosten voor pensioenbeheer, kosten voor vermogensbeheer en transactiekosten.

Onder leiding van de Commissie Verslaglegging & Uitvoeringskosten is in 2015 gewerkt aan een herziene uitgave van de Aanbevelingen Uitvoeringskosten. In de nieuwe versie is een groot aantal zaken duidelijker omschreven. Daarnaast is een totaaloverzicht opgenomen van alle kostensoorten die pensioenfondsen kunnen maken. Met dit overzicht kan een pensioenfonds eenvoudig nagaan of het alle kosten in beeld heeft en of deze zijn meegenomen bij het samenstellen van de drie hoofdcategorieën van kosten.

Transactiekosten
Een grote inhoudelijke verandering van de Aanbevelingen is het introduceren van het look-through principe voor transactiekosten in beleggingsfondsen. Vanaf de rapportage over boekjaar 2017 wordt dit aanbevolen. Dit houdt in dat beheerders van beleggingsfondsen alle in een fonds gemaakte transactiekosten in beeld moeten brengen. Pensioenfondsen zijn met deze methode nu in staat om ook de transactiekosten in beleggingsfondsen volledig inzichtelijk te krijgen. Dat was tot op heden in veel gevallen nog niet goed mogelijk. 

Kostenbenchmark
Er is een overzicht (dat alleen beschikbaar is voor leden van de Pensioenfederatie) gemaakt van een aantal benchmarkpartijen in relatie tot de kosten van vermogens- en pensioenbeheer van Nederlandse pensioenfondsen. De Pensioenfederatie informeert over de benchmarkpartijen, maar geeft geen oordeel over de kwaliteit van de benchmark. De informatie is door de benchmarkpartijen zelf aangeleverd. Het doel is pensioenfondsen te ondersteunen bij het maken van een keuze voor een kostenbenchmark door een vergelijkend overzicht te geven van een aantal benchmarkpartijen.

Openbare documenten