pensioenuitvoering uitsnede 1920 - 320

Jaarverslag

In het jaarverslag legt het bestuur van een pensioenfonds verantwoording af aan de deelnemers van het fonds over het gevoerde beleid, de financiële resultaten en zaken zoals de toepassing van de Code Pensioenfondsen, uitvoeringskosten en de duurzaamheid van het beleggingsbeleid. In verslagstaten rapporteert het pensioenfonds kwartaal- en jaargegevens aan toezichthouder DNB.

Inzet Pensioenfederatie

De Pensioenfederatie vindt adequate verslaglegging belangrijk. Bij nieuwe richtlijnen dienen de kosten en baten in evenwicht te blijven.

Nieuws en achtergronden

Het jaarverslag en de bijbehorende jaarrekening van een pensioenfonds moeten voldoen aan wettelijke vereisten voor vorm en inhoud zoals die voortvloeien uit onder meer Europese richtlijnen, het Burgerlijk Wetboek en de Pensioenwet. Het pensioenfonds moet in het jaarverslag uitleg geven over eventuele afwijkingen van de Code Pensioenfondsen.

De meeste fondsen stellen de informatie uit het jaarverslag ook samengevat en in toegankelijke taal beschikbaar om deelnemers op de hoogte te brengen van het wel en wee van hun fonds en om verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid.

Pensioenfondsen vinden duurzaam en verantwoord beleggen van het pensioenvermogen steeds belangrijker. Grotere pensioenfondsen met omvangrijke en sterk gevarieerde beleggingsportefeuilles kiezen er daarom vaak voor om dit thema uit hun reguliere jaarverslag te lichten en aan de orde te brengen in een specifiek jaarverslag voor duurzaam / verantwoord beleggen.

Raad voor de Jaarverslaggeving
De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) publiceert onder meer richtlijnen en brengt advies uit aan de overheid en andere regelgevende instanties, zoals de International Accounting Standard Board (IAS) en de European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG).
De Pensioenfederatie participeert in de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) als lid van de werkgroep RJ 610. Deze werkgroep stelt richtlijnen op voor de jaarrekening en het bestuursverslag van pensioenfondsen. De Pensioenfederatie bewaakt dat de richtlijnen aansluiten bij de actuele wetgeving.