pensioenuitvoering uitsnede 1920 - 320

Waardeoverdracht

Pensioenuitvoerders kunnen met verschillende vormen van waardeoverdracht te maken krijgen: individuele waardeoverdracht op verzoek van een deelnemer, internationale waardeoverdracht, automatische waardeoverdracht van kleine pensioenen op initiatief van een pensioenuitvoerder en collectieve waardeoverdracht.

 • Individuele waardeoverdracht op verzoek van een deelnemer

  Deelnemers kunnen een verzoek doen tot individuele waardeoverdracht, bijvoorbeeld in verband met een baanwisseling. Het pensioenfonds kan hier alleen aan meewerken als de dekkingsgraad 100% of hoger is.

  Ieder jaar in november stelt de Pensioenfederatie de waardeoverdrachtfactoren vast voor het komende jaar. Met deze factoren kunnen pensioenuitvoerders individuele waardeoverdrachten uitvoeren.

  Aangezien de pensioenrichtleeftijd per 1 januari 2018 naar 68 jaar is gestegen, zijn er naast de factoren op leeftijd 65 en 67, ook factoren beschikbaar op leeftijd 68. In 2019 wordt in overleg met SZW nagegaan of het wenselijk is om per 1 januari 2020 de voorgeschreven periodesterftetafel aan te passen en zal worden getoetst of de partnerfrequenties nog actueel zijn.

  Klik hier voor excel-documenten van de waardeoverdrachtfactoren.

 • Internationale waardeoverdracht

  Deelnemers die naar het buitenland verhuizen of vanuit het buitenland naar Nederland komen, kunnen in bepaalde situaties verzoeken om hun opgebouwde pensioen over te dragen van of naar het buitenland. In de Pensioenwet is sinds 1 januari 2007 een aantal bepalingen opgenomen op het gebied van internationale individuele waardeoverdracht. Een aantal van deze bepalingen legt aan de pensioenuitvoerder verplichtingen op. Zo is de pensioenuitvoerder in sommige situaties verplicht om mee te werken aan een internationale waardeoverdracht op verzoek van een deelnemer en dient de pensioenuitvoerder zelf te beoordelen of aan de wettelijke voorwaarden wordt voldaan. In andere situaties is er een bevoegdheid om al dan niet mee te werken; ook in die situaties gelden wettelijke voorwaarden. De pensioenuitvoerder heeft een eigen verantwoordelijkheid op het gebied van internationale waardeoverdracht.

  De pensioenkoepels hebben in 2012 samen met een aantal pensioenuitvoerders de Handleiding en Modelvragenlijsten Internationale waardeoverdrachten opgesteld. Doelstelling van de Handleiding en modelvragenlijsten is het vergroten van de praktische uitvoerbaarheid van een internationale waardeoverdracht en het vereenvoudigen van de inhoudelijke (juridische) beoordeling.

 • Automatische waardeoverdracht kleine pensioenen

  Per 1 maart 2018 is de Wet waardeoverdracht klein pensioen (hierna: de wet) van kracht geworden. Zowel de Pensioenfederatie als het Verbond van Verzekeraars waren nauw betrokken bij de totstandkoming van deze wet, die regelt dat kleine pensioenen worden samengevoegd tot één groter pensioen. Zo behouden werknemers met (meerdere) kleine pensioenen hun aanspraak voor een goede oudedagsvoorziening.

  Belangrijkste onderwerpen van de wet 
  In de wet wordt het recht van de pensioenuitvoerder op tussentijdse afkoop vervangen door een recht op automatische waardeoverdracht. Door deze wetswijziging wordt het voor pensioenuitvoerders eenvoudiger om kleine pensioenen samen te voegen. Een klein pensioen (in 2020: minder dan 497,27 euro bruto per jaar) wordt dan niet langer afgekocht, maar gaat over naar de volgende pensioenuitvoerder. Verder regelt de wet dat hele kleine pensioenen (maximaal 2 euro bruto per jaar) van rechtswege vervallen. Tot slot wordt in de wet verduidelijkt onder welke voorwaarden een pensioenuitvoerder eenzijdig al opgebouwde pensioenaanspraken naar een hogere pensioenleeftijd mag omzetten.

  Inwerkingtreding diverse onderdelen van de wet 
  De wet is op 22 december 2017 gepubliceerd in het Staatsblad. Het inwerkingtredingsbesluit is op 16 februari 2018 gepubliceerd. Daarin is bepaald dat de wet per 1 maart 2018 in werking treedt. Bepaalde onderdelen van de wet treden echter later in werking. Hieronder een overzicht van de belangrijkste onderdelen van de wet:

  1 maart 2018:

  Wettelijke omzettingsmogelijkheid naar één pensioenrichtleeftijd zonder bezwaarmogelijkheid

  1 januari 2019:

  Laten vervallen van de hele kleine aanspraken (≤ 2 euro bruto per jaar)

  1 januari 2019:

  Recht op automatische waardeoverdracht van kleine pensioenen ontstaan na 1 januari 2018 (vervangt het recht op tussentijdse afkoop)

  1 augustus 2019:

  Het systeem van automatische waardeoverdracht treedt in werking

  1 januari 2020:

  Recht op automatische waardeoverdracht van kleine pensioenen ontstaan vóór 1 januari 2018

  Implementatie
  De Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars hebben gezamenlijk een Servicedocument Toelichting op de Wet waardeoverdracht klein pensioen en sectorbrede richtlijnen voor de automatische overdracht gepubliceerd. Doel van het document is om alle pensioenuitvoerders inzicht te geven in de wijze waarop uitvoering kan worden gegeven aan de automatische waardeoverdracht van de kleine pensioenen en aan het laten vervallen van de hele kleine pensioenen. Voor een goede werking van het proces van de automatische waardeoverdrachten is het van belang dat alle pensioenuitvoerders een zelfde proces volgen. Daarom wordt dit document ter beschikking gesteld aan alle pensioenuitvoerders via de websites van de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars. Naast het servicedocument wordt ook antwoord gegeven op veel gestelde vragen (Q&A).

  Op 9 april 2019 heeft de Stichting van de Arbeid samen met de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars een brief gestuurd naar minister Koolmees. Gebleken is dat zich in de praktijk twee grote knelpunten voordoen waardoor de bedoelingen van deze wet niet volledig kunnen worden geëffectueerd. Het eerste punt betreft het feit dat geconstateerd is dat de reikwijdte van de automatische waardeoverdracht te beperkt is, waardoor bijvoorbeeld kleine pensioenen die zijn ontstaan na een collectieve beëindiging van een uitvoeringsovereenkomst niet kunnen worden samengevoegd. Het tweede punt betreft het ontbreken van een afkoopmogelijkheid voor kleine nettopensioenen, terwijl deze ook niet voor automatische waardeoverdracht in aanmerking komen. In de gezamenlijke brief aan de minister worden hiervoor oplossingen aangedragen.

  Grens voor vervallen van kleine aanspraken
  Heel kleine pensioenaanspraken van minder dan € 2,- vervallen en komen toe aan het collectief. In geval van een premieovereenkomst moet bepaald worden welk kapitaal correspondeert met een aanspraak van € 2,-. Bijgaand document geeft per jaar de lijst weer met kapitalen bij verschillende leeftijden die corresponderen met een € 2,- aanspraak.

  In het jaarverslag licht de pensioenuitvoerder toe wat de bestemming is van de vervallen aanspraken (zie artikel 46a lid 4 Pensioenwet en artikel 57a lid 4 Wet verplichte beroepspensioenregeling).

  Inzet Pensioenfederatie 
  De Pensioenfederatie maakt zich sterk voor het behoud van kleine pensioenaanspraken door de automatische waardeoverdracht in plaats van afkoop. Het is daarom van belang dat alle kleine pensioenaanspraken geautomatiseerd kunnen worden overgedragen, en dat de nu nog bestaande knelpunten worden weggenomen.

 • Collectieve waardeoverdracht

  Werkgevers kunnen een verzoek doen tot collectieve waardeoverdracht, als zij van pensioenuitvoerder wisselen. Ook als het pensioenfonds wordt opgeheven, vindt er ook waardeoverdracht plaats naar een andere pensioenuitvoerder.

  Daarnaast bestaat ook een zogenaamde interne collectieve waardeoverdracht. In de Wet waardeoverdracht klein pensioen is geregeld dat onder welke voorwaarden een pensioenuitvoerder bij stijging van de fiscale pensioenleeftijd al opgebouwde pensioenaanspraken zonder instemming van deelnemers mag omzetten naar één pensioenleeftijd.