Automatische waardeoverdracht kleine pensioenen

Sinds 1 augustus 2019 worden kleine pensioenen automatisch overgedragen. Zo worden kleine pensioenen samengevoegd tot één groter pensioen en houden werknemers met (meerdere) kleine pensioenen hun aanspraak voor een goede oudedagsvoorziening. Verandert een werknemer van baan en staat er een groter pensioen, dan kan de werknemer waardeoverdracht aanvragen bij zijn of haar nieuwe pensioenuitvoerder.

Inzet Pensioenfederatie

De Pensioenfederatie maakt zich sterk voor het behoud van kleine pensioenaanspraken door de automatische waardeoverdracht in plaats van afkoop. Dat waardeoverdracht van klein pensioen door de oude pensioenuitvoerder kan worden opgestart is dus goed. Tegelijkertijd is duidelijk dat het niet altijd lukt om kleine pensioenen over te dragen. Het vaker mogen proberen om kleine pensioenen (van vóór 2018) over te dragen, zal leiden tot hogere slagingspercentages. De Pensioenfederatie vraagt hier aandacht voor bij de evaluatie van de Wet waardeoverdracht klein pensioen in 2023.

Achtergronden

In een wetswijziging uit 2018 is het recht van de pensioenuitvoerder op afkoop (vóór de pensioendatum) vervangen door een recht op automatische waardeoverdracht. Hierdoor wordt het voor pensioenuitvoerders eenvoudiger om kleine pensioenen samen te voegen. Een klein pensioen (in 2023: minder dan € 594,89 bruto per jaar) wordt dan niet langer afgekocht, maar gaat over naar de volgende pensioenuitvoerder. Daarnaast is vastgelegd dat hele kleine pensioenen (maximaal 2 euro bruto per jaar) van rechtswege vervallen.

Implementatie
De Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars hebben gezamenlijk een Servicedocument Toelichting op de Wet waardeoverdracht klein pensioen en sectorbrede richtlijnen voor de automatische overdracht gepubliceerd. Doel van het document is om alle pensioenuitvoerders te laten zien hoe uitvoering kan worden gegeven aan de automatische waardeoverdracht van de kleine pensioenen en aan het laten vervallen van de hele kleine pensioenen. Voor een goede werking is het van belang dat alle pensioenuitvoerders een zelfde proces volgen. Daarom stellen we dit document ter beschikking aan alle pensioenuitvoerders via de websites van de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars. Naast het servicedocument wordt ook antwoord gegeven op veel gestelde vragen.

Kleine pensioenen van vóór 2018
De grote bulk van de meer dan 5 miljoen kleine pensioenen van vóór 2018 is voor een groot deel al overgedragen. Hiertoe had de wetgever de sector verplicht om een plan en een planning op te stellen. Het plan voor de gefaseerde overdracht van kleine pensioenen van vóór 2018 is door de minister vastgesteld en gepubliceerd op 16 maart 2021. De ingangsdatum van het plan was 1 april 2021. In januari 2021 is er een tweede servicedocument hierover gepubliceerd.

In dit eerste plan konden de kleine pensioenen die waren ontstaan door andere reden dan wisseling van baan, niet worden overgedragen omdat dit wettelijk niet toegestaan was. Per 1 januari 2023 is de regeling voor waardeoverdracht klein pensioen gewijzigd. Vanaf die datum is het ook mogelijk om kleine pensioenen over te dragen ook als deze niet vanuit een wisseling van baan volgen. In dezelfde publicatie is ook geregeld dat een klein nettopensioen weer kan worden afgekocht voorafgaand aan de pensioendatum.

Omdat eerder de verwachting was dat de wetgeving op 1 april 2022 van kracht zou worden, moesten veel pensioenuitvoerders de automatische waardeoverdracht van kleine pensioenen die zijn ontstaan vóór 2018 verplaatsen naar de zogenoemde overloopperiode van het plan van aanpak. De overloopperiode start 1 mei 2023 en loopt tot 1 januari 2024. Voor deze overloopperiode is een addendum op het plan met een nieuwe planning opgesteld. Op 26 april 2023 is het addendum door de Minister vastgesteld en gepubliceerd.

Grens voor vervallen van kleine aanspraken
Heel kleine pensioenaanspraken van minder dan € 2,- vervallen en komen toe aan het collectief. In geval van een premieovereenkomst moet bepaald worden welk kapitaal correspondeert met een aanspraak van € 2,-. Via deze link vindt u de lijst met kapitalen bij verschillende leeftijden die corresponderen met een € 2,- aanspraak.

Openbare documenten