Automatische waardeoverdracht kleine pensioenen

Per 1 augustus 2019 is het systeem van Automatische waardeoverdracht kleine pensioenen in werking. Dit systeem regelt dat kleine pensioenen kunnen worden samengevoegd tot één groter pensioen. Zo behouden werknemers met (meerdere) kleine pensioenen hun aanspraak voor een goede oudedagsvoorziening.

Inzet Pensioenfederatie

De Pensioenfederatie maakt zich sterk voor het behoud van kleine pensioenaanspraken door de automatische waardeoverdracht in plaats van afkoop. Het is daarom van belang dat alle kleine pensioenaanspraken geautomatiseerd kunnen worden overgedragen, en dat de nu nog bestaande knelpunten worden weggenomen.

Achtergronden

In een wetswijziging uit 2018 is het recht van de pensioenuitvoerder op tussentijdse afkoop vervangen door een recht op automatische waardeoverdracht. Hierdoor wordt het voor pensioenuitvoerders eenvoudiger om kleine pensioenen samen te voegen. Een klein pensioen (in 2021: minder dan 503,24 euro bruto per jaar) wordt dan niet langer afgekocht, maar gaat over naar de volgende pensioenuitvoerder. Daarnaast is vastgelegd dat hele kleine pensioenen (maximaal 2 euro bruto per jaar) van rechtswege vervallen.

Implementatie
De Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars hebben gezamenlijk een Servicedocument Toelichting op de Wet waardeoverdracht klein pensioen en sectorbrede richtlijnen voor de automatische overdracht gepubliceerd. Doel van het document is om alle pensioenuitvoerders inzicht te geven in de wijze waarop uitvoering kan worden gegeven aan de automatische waardeoverdracht van de kleine pensioenen en aan het laten vervallen van de hele kleine pensioenen. Voor een goede werking van het proces van de automatische waardeoverdrachten is het van belang dat alle pensioenuitvoerders een zelfde proces volgen. Daarom wordt dit document ter beschikking gesteld aan alle pensioenuitvoerders via de websites van de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars. Naast het servicedocument wordt ook antwoord gegeven op veel gestelde vragen.

Knelpunten
Er is gebleken dat zich in de praktijk twee grote knelpunten voordoen waardoor de bedoelingen van deze wet niet volledig kunnen worden geëffectueerd.

  1. Geconstateerd is dat de reikwijdte van de automatische waardeoverdracht te beperkt is, waardoor bijvoorbeeld kleine pensioenen die zijn ontstaan na een collectieve beëindiging van een uitvoeringsovereenkomst niet kunnen worden samengevoegd.
  2. Een afkoopmogelijkheid voor kleine nettopensioenen ontbreekt, terwijl deze ook niet voor automatische waardeoverdracht in aanmerking komen.

De minister van SZW heeft een wetswijziging in voorbereiding waarin bovenstaande twee knelpunten worden opgelost. De Stichting van de Arbeid, het Verbond van Verzekeraars en de Pensioenfederatie hebben op 25 oktober 2021 gezamenlijk een brief aan staatssecretaris Wiersma gestuurd om te onderstrepen dat verdere vertraging zeer onwenselijk is. Op 23 december 2021 heeft staatssecretaris Wiersma het wetsvoorstel ingediend waarin de regeling voor automatische waardeoverdracht klein pensioen en invoering van afkoop klein nettopensioen wordt aangepast. De staatssecretaris streeft er naar deze wetgeving op 1 augustus 2022 van kracht te laten worden.

Gevolgen van het uitstel van de wetswijziging voor planning overdracht kleine pensioenen van voor 2018
Het uitstel van bovenbeschreven wetswijziging van 1 januari naar 1 april 2022 heeft tot gevolg dat de planning (zie hieronder) voor de overdracht van kleine pensioenen van vóór 2018 moet worden aangepast. 40 pensioenuitvoerders die gepland staan voor overdracht in de maanden januari-maart 2022 zullen worden verplaatst naar de overloopperiode van mei-december 2023. Bijgaande lijst geeft het overzicht van de pensioenuitvoerders die, in afwijking van de officieel vastgestelde planning, geen kleine pensioenen van voor 2018 zullen overdragen.

Grens voor vervallen van kleine aanspraken
Heel kleine pensioenaanspraken van minder dan € 2,- vervallen en komen toe aan het collectief. In geval van een premieovereenkomst moet bepaald worden welk kapitaal correspondeert met een aanspraak van € 2,-. Bijgaand document geeft per jaar de lijst weer met kapitalen bij verschillende leeftijden die corresponderen met een € 2,- aanspraak.

Automatische waardeoverdracht van de bestaande pensioenen van vóór 2018
Sinds 1 augustus 2019 kunnen kleine pensioenen worden overgedragen via het systeem van automatische waardeoverdracht. De grote bulk van de meer dan 5 miljoen bestaande kleine pensioenen (van vóór 2018) willen de pensioenuitvoerders nu ook gaan overdragen. Ten aanzien van deze bulk heeft de wetgever de sector verplicht om een plan op te stellen. In dit plan hebben alle deelnemende pensioenuitvoerders een specifieke tijdsperiode gekregen waarin zij hun kleine pensioenen van voor 2018 moeten overdragen. Hiermee wordt een beheerste overdracht verzekerd.

Het plan voor de gefaseerde overdracht van kleine pensioenen van voor 2018 is door de minister vastgesteld en gepubliceerd op 16 maart 2021. De ingangsdatum van het plan is 1 april 2021.

In januari 2021 is er een tweede servicedocument gepubliceerd. Hierin wordt nader ingegaan op het plan voor de gefaseerde overdracht van de kleine pensioenen van voor 2018.

Openbare documenten