Automatische waardeoverdracht kleine pensioenen

Per 1 augustus 2019 is het systeem van Automatische waardeoverdracht kleine pensioenen in werking. Dit systeem regelt dat kleine pensioenen kunnen worden samengevoegd tot één groter pensioen. Zo behouden werknemers met (meerdere) kleine pensioenen hun aanspraak voor een goede oudedagsvoorziening.

Inzet Pensioenfederatie

De Pensioenfederatie maakt zich sterk voor het behoud van kleine pensioenaanspraken door de automatische waardeoverdracht in plaats van afkoop. Het is daarom van belang dat alle kleine pensioenaanspraken geautomatiseerd kunnen worden overgedragen, en dat de nu nog bestaande knelpunten worden weggenomen.

Achtergronden

In een wetswijziging uit 2018 is het recht van de pensioenuitvoerder op tussentijdse afkoop vervangen door een recht op automatische waardeoverdracht. Hierdoor wordt het voor pensioenuitvoerders eenvoudiger om kleine pensioenen samen te voegen. Een klein pensioen (in 2020: minder dan 497,27 euro bruto per jaar) wordt dan niet langer afgekocht, maar gaat over naar de volgende pensioenuitvoerder. Daarnaast is vastgelegd dat hele kleine pensioenen (maximaal 2 euro bruto per jaar) van rechtswege vervallen.

Implementatie
De Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars hebben gezamenlijk een Servicedocument Toelichting op de Wet waardeoverdracht klein pensioen en sectorbrede richtlijnen voor de automatische overdracht gepubliceerd. Doel van het document is om alle pensioenuitvoerders inzicht te geven in de wijze waarop uitvoering kan worden gegeven aan de automatische waardeoverdracht van de kleine pensioenen en aan het laten vervallen van de hele kleine pensioenen. Voor een goede werking van het proces van de automatische waardeoverdrachten is het van belang dat alle pensioenuitvoerders een zelfde proces volgen. Daarom wordt dit document ter beschikking gesteld aan alle pensioenuitvoerders via de websites van de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars. Naast het servicedocument wordt ook antwoord gegeven op veel gestelde vragen.

Knelpunten
Er is gebleken dat zich in de praktijk twee grote knelpunten voordoen waardoor de bedoelingen van deze wet niet volledig kunnen worden geëffectueerd.

  1. Geconstateerd is dat de reikwijdte van de automatische waardeoverdracht te beperkt is, waardoor bijvoorbeeld kleine pensioenen die zijn ontstaan na een collectieve beëindiging van een uitvoeringsovereenkomst niet kunnen worden samengevoegd.
  2. Een afkoopmogelijkheid voor kleine nettopensioenen ontbreekt, terwijl deze ook niet voor automatische waardeoverdracht in aanmerking komen.

Stichting van de Arbeid is samen met de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars in overleg met de minister om deze twee knelpunten op te lossen. Deze heeft in het Algemeen Overleg Pensioenen van 19 februari 2020 in de Tweede Kamer aangegeven dat hij een positieve grondhouding heeft om de wens van de StvdA en de koepels in te willigen. De minister heeft dit in bestuurlijk overleg met de StvdA nog eens bevestigd en hierover de Tweede Kamer op 15 april 2020 geïnformeerd. SZW geeft aan dat zij deze wetswijziging naar verwachting per 1-1-2022 kan doorvoeren. Daarvoor is het ministerie op 22 maart 2021 een internetconsultatie gestart met 19 april 2021 als einddatum.

Grens voor vervallen van kleine aanspraken
Heel kleine pensioenaanspraken van minder dan € 2,- vervallen en komen toe aan het collectief. In geval van een premieovereenkomst moet bepaald worden welk kapitaal correspondeert met een aanspraak van € 2,-. Bijgaand document geeft per jaar de lijst weer met kapitalen bij verschillende leeftijden die corresponderen met een € 2,- aanspraak.

Automatische waardeoverdracht van de bestaande pensioenen van vóór 2018
Sinds 1 augustus 2019 kunnen kleine pensioenen worden overgedragen via het systeem van automatische waardeoverdracht. De grote bulk van de meer dan 5 miljoen bestaande kleine pensioenen (van vóór 2018) willen de pensioenuitvoerders nu ook gaan overdragen. Ten aanzien van deze bulk heeft de wetgever twee verplichtingen aan de sector opgelegd. De eerste is dat de pensioenuitvoerders een plan moeten maken voor een gefaseerde overdracht van de bestaande kleine pensioenen (van vóór 2018). De Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars hebben het op zich genomen om dit plan op te stellen.

Het plan voor de gefaseerde overdracht van de bestaande kleine pensioenen is in 2020 opgesteld. De pensioenuitvoerders zijn nadrukkelijk betrokken geweest bij het opstellen van het plan. De besturen van de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars hebben het plan in november 2020 geaccordeerd, waarna het aan de toezichthouders is aangeboden voor advies aan de minister.

Het plan wordt door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vastgesteld en gepubliceerd. De ingangsdatum van het plan is 1 april 2021.

Openbare documenten