Internationale waardeoverdracht

Deelnemers die naar het buitenland verhuizen of vanuit het buitenland naar Nederland komen, kunnen in bepaalde situaties verzoeken om hun opgebouwde pensioen over te dragen van of naar het buitenland. In de Pensioenwet is sinds 1 januari 2007 een aantal bepalingen opgenomen op het gebied van internationale individuele waardeoverdracht.

Een aantal van deze bepalingen legt aan de pensioenuitvoerder verplichtingen op. Zo is de pensioenuitvoerder in sommige situaties verplicht om mee te werken aan een internationale waardeoverdracht op verzoek van een deelnemer en dient de pensioenuitvoerder zelf te beoordelen of aan de wettelijke voorwaarden wordt voldaan. In andere situaties is er een bevoegdheid om al dan niet mee te werken; ook in die situaties gelden wettelijke voorwaarden. De pensioenuitvoerder heeft een eigen verantwoordelijkheid op het gebied van internationale waardeoverdracht.

De pensioenkoepels hebben in 2012 samen met een aantal pensioenuitvoerders de Handleiding en Modelvragenlijsten Internationale waardeoverdrachten opgesteld. Doelstelling van de Handleiding en modelvragenlijsten is het vergroten van de praktische uitvoerbaarheid van een internationale waardeoverdracht en het vereenvoudigen van de inhoudelijke (juridische) beoordeling.