pensioenuitvoering uitsnede 1920 - 320

Toezichtkosten

De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) houden toezicht op de pensioenfondsen. De Pensioenfederatie overlegt met DNB en AFM over zaken die in de sector spelen. Ook koppelt de Pensioenfederatie de signalen van pensioenfondsen over de werkwijze van de toezichthouders terug aan DNB en AFM. De pensioenfondsen betalen de kosten van dit toezicht zelf.

Inzet Pensioenfederatie

In de overleggen van de Pensioenfederatie met de toezichthouders gaat het over de actualiteiten in de sector, maar ook over de taken van de toezichthouder, de langetermijnontwikkelingen op pensioengebied en de directe en indirecte toezichtkosten. De Pensioenfederatie participeert ook in de adviserende panels van de toezichthouders.

De Pensioenfederatie:

  • overlegt met de toezichthouders over de door haar leden ervaren knelpunten in het toezicht op wet- en regelgeving;
  • reageert op het jaarplan, de begroting en het jaarverslag van de toezichthouders, mede om te bewaken dat de toezichtkosten niet onnodig en ongelimiteerd stijgen;
  • bevordert het inzicht in de ontwikkeling van de indirecte kosten van toezicht die pensioenfondsen in toenemende mate moeten maken voor hun medewerking aan onderzoeken van de toezichthouders, en overlegt met toezichthouders en overheid over de beperking en begrenzing van deze kosten.
Nieuws en achtergronden

De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) houden toezicht op de pensioenfondsen. DNB is verantwoordelijk voor ‘prudentieel toezicht’ en kijkt naar de financiën en naar de deskundigheid en integriteit van de bestuurders. De AFM is belast met ‘gedragstoezicht’ en beoordeelt of de pensioenfondsen goed invulling geven aan hun informatieverplichtingen.

Thematisch toezicht
De toezichthouders houden regulier toezicht op individuele instellingen, maar ook thematisch toezicht. Daarbij voeren zij themagerichte onderzoeken uit in de sector, waaruit aanbevelingen voor de sector kunnen volgen. Bekijk hier het toezicht op de financiële sector van DNB in 2021. En hier staan de toezichtthema’s van de AFM.

Directe kosten toezicht
Tot 2015 was er sprake van een vaste overheidsbijdrage om de kosten van de toezichthouders te financieren. Sinds 2015 komen de toezichtkosten volledig voor rekening van de instanties die onder toezicht staan, zoals banken, verzekeraars en pensioenfondsen. Wel is, mede door inspanningen van de Pensioenfederatie, een amendement aangenomen van Kamerlid De Vries dat er voor zorgt dat de toezichtkosten in principe alleen met de inflatiecorrectie kunnen stijgen.
Alleen in bijzondere omstandigheden heeft de regering de mogelijkheid om het toezicht aan te passen en een kostenstijging goed te keuren die hoger is dan de inflatiecorrectie. In dat geval dienen de ministers dit besluit te motiveren en toe te zenden aan de Tweede Kamer.

Indirecte kosten van toezicht
Om hun toezichtrol goed te vervullen hebben DNB en de AFM informatie en kennis nodig. Wettelijk is vastgelegd welke informatie pensioenfondsen moeten aanleveren. Maar de toezichthouders voeren ook thematische onderzoeken uit bij pensioenfondsen om alle ontwikkelingen in de sector bij te houden. Pensioenfondsen moeten aan deze onderzoeken meewerken en dat kost het pensioenfonds arbeidscapaciteit.
De vraag is dan natuurlijk: hoeveel onderzoek is noodzakelijk? De Pensioenfederatie vormt zich een oordeel over nut en noodzaak van de onderzoeken die de toezichthouders aan de fondsen opleggen en probeert een evenwicht te vinden tussen de maatschappelijke baten van het onderzoek en de kosten ervan voor pensioenfondsen.