Factoren individuele waardeoverdracht

Deelnemers kunnen een verzoek doen tot individuele waardeoverdracht, bijvoorbeeld in verband met een baanwisseling. Het pensioenfonds kan hier alleen aan meewerken als de dekkingsgraad 100% of hoger is.

Ieder jaar in november stelt de Pensioenfederatie de waardeoverdrachtfactoren vast voor het komende jaar. Met deze factoren kunnen pensioenuitvoerders individuele waardeoverdrachten uitvoeren.

Klik hier voor de waardeoverdrachtfactoren.

Grens voor vervallen van kleine aanspraken
Heel kleine pensioenaanspraken van minder dan € 2,- vervallen en komen toe aan het collectief. In geval van een premieovereenkomst moet bepaald worden welk kapitaal correspondeert met een aanspraak van € 2,-. Bijgaand document geeft per jaar de lijst weer met kapitalen bij verschillende leeftijden die corresponderen met een € 2,- aanspraak.