pensioenuitvoering uitsnede 1920 - 320

Pensioen en scheiding

Als een deelnemer gaat scheiden heeft dat gevolgen voor zijn/haar pensioen. In de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding is geregeld dat het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap is opgebouwd, wordt verdeeld tussen beide partners ongeacht het huwelijksvermogensregime. Dit wordt verevening genoemd. 

Beide ex-partners kunnen ervoor kiezen afwijkende afspraken te maken of af te zien van verdeling van het pensioen. Als de gemaakte afspraken binnen twee jaar na de scheiding aan de pensioenuitvoerder worden gemeld via een speciaal formulier (Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen) dan zal de pensioenuitvoerder te zijner tijd zorgen voor de betaling van een deel van het pensioen van de deelnemer aan de ex-partner.

In de Pensioenwet is daarnaast bepaald dat er bij scheiding voor de ex-partner een recht ontstaat op bijzonder partnerpensioen. Dit bijzonder partnerpensioen ontstaat alleen als er sprake is van een partnerpensioen op opbouwbasis en wordt niet alleen toegekend aan gehuwde en geregistreerde partners, maar ook aan samenwonende partners. Het bijzonder partnerpensioen is niet beperkt tot het partnerpensioen dat is opgebouwd tijdens de huwelijkse periode, maar betreft het volledige partnerpensioen dat is opgebouwd tot aan de scheidingsdatum (dus ook over de voorhuwelijkse periode).

Evaluatie van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding

Naar aanleiding van een motie van Van Weyenberg van 21 juni 2016 is in 2017 een evaluatie uitgevoerd naar de werking van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (WVPS). Op 8 maart 2018 hebben minister Koolmees van SZW en minister Dekker van Justitie en Veiligheid een brief naar de Tweede Kamer gestuurd, waarin een terugkoppeling wordt gegeven van de uitkomsten van de evaluatie. Naast de terugkoppeling van de onderzoeksresultaten wordt in de brief een drietal beleidsvoorstellen gedaan:

  1. Ga in geval van een scheiding in beginsel uit van een verdeling van de pensioenrechten door middel van conversie in plaats van verevening, tenzij beide ex-partners bewust kiezen voor verevening. Conversie betekent dat de ex-partner een eigen aanspraak op ouderdomspensioen krijgt en niet langer afhankelijk is van de ingangsdatum van het pensioen van de deelnemer.
  2. Laat het formulier "Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen” vervallen en laat pensioenuitvoerders in geval van een scheiding contact zoeken met de deelnemer en zijn/haar partner, met de mededeling dat er een conversie zal plaatsvinden, tenzij binnen x-periode wordt gemeld dat beide partners hiervan afzien.
  3. Beperk het bijzonder partnerpensioen tot de huwelijkse periode.

 
Inzet Pensioenfederatie

De Pensioenfederatie begrijpt dat gekeken wordt naar modernisering van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding. Het is echter belangrijk dat zorgvuldig onderzocht wordt welke gevolgen de voorgestelde wijzigingen in de praktijk hebben voor deelnemers en hun (ex-)partners en voor de uitvoering door pensioenfondsen. Voorkomen moet worden dat de voorgestelde ‘ja, tenzij’-methode leidt tot ongewilde situaties. Daarom is het van groot belang dat de gevolgen van de scheiding voor pensioen voldoende worden toegelicht door scheidingsprofessionals (zoals advocaten, mediators en notarissen).

De Pensioenfederatie is blij dat de ministers hebben aangeven dat de pensioensector betrokken zal worden bij de verdere uitwerking van de voorstellen.

Nieuws en achtergronden

In de tweede helft van 2017 hebben het Actuarieel Genootschap (AG) en SEO in opdracht van SZW een aantal vragen nader onderzocht. Deze nadere onderzoeken waren aangekondigd in een kamerbrief van 13 juli 2017. Het AG heeft met name onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om in plaats van verevening uit te gaan van conversie als standaard. Daarnaast is gekeken naar mogelijkheden om de rekenregels voor de verdeling te vereenvoudigen.

SEO heeft onderzocht wat de consequenties zijn als het partnerbegrip in de WVPS wordt uitgebreid naar samenwonende partners. Daarnaast is onderzocht wat de consequenties zijn als ook kleine ouderdomspensioenen voor verdeling in aanmerking zouden komen en wat de consequenties zijn als er geen bijzonder partnerpensioen meer hoeft te worden afgesplitst als het bedrag onder de afkoopgrens ligt.

Naast de voorgenomen beleidsvoorstellen, zal in overleg met de pensioensector onderzoek worden gedaan naar de volgende punten:

  • Uniforme rekenregels voor premieovereenkomsten en conversie.
  • Het laten vervallen van de grens in de WVPS, waaronder er geen recht bestaat op verdeling van het pensioen.
  • Het introduceren van een ondergrens voor het afsplitsen van bijzonder partnerpensioen.