thema communicatie (1200-200)

Mijnpensioenoverzicht.nl

Via mijnpensioenoverzicht.nl (MPO) draagt de pensioensector bij aan kennis en overzicht van burgers over al hun opgebouwde en te bereiken pensioen in de eerste en tweede pijler. Zo kunnen zij betere financiële keuzes maken voor de toekomst en bewuster acties nemen.

Inzet Pensioenfederatie

De Pensioenfederatie wil het bereik van MPO zo groot mogelijk maken. Het doel is dat alle werkenden regelmatig hun pensioen bekijken. Zo krijgen zij via MPO inzicht in hun pensioensituatie en kunnen ze beslissen of zij zelf actie moeten ondernemen.

Een deelnemer kan direct vanuit MPO doorklikken naar de planner van het pensioenfonds waar hij nu pensioen opbouwt. Omgekeerd moet het in de toekomst ook mogelijk worden MPO gegevens in te laden in de pensioenplanner. Zodat de deelnemer, ongeacht waar hij heeft ingelogd, zijn totaalplaatje kan inzien.

Nieuws en achtergronden

De pensioensector financiert MPO. De uitgangspunten van MPO zijn:

  • beschikbaar voor iedere burger
  • actueel, volledig en begrijpelijk
  • inspelen op de behoefte van de burger

MPO wordt regelmatig vernieuwd. In 2015 is het design verbeterd door onder andere de invoering van een tijdlijn. Daarnaast biedt MPO sinds 2015 meer informatie over de gevolgen op het pensioen door werkloosheid, eerder stoppen of langer doorwerken. Ook is er de optie gecreëerd om partners binnen een huishouden gezamenlijk te laten inloggen. Vanaf 1 januari 2018 is de pensioeninformatie ook voor de gepensioneerden zichtbaar.

Toekomst MPO
Er staan nog diverse zaken op de wensenlijst van pensioenfondsen, burgers en politiek. Ontwikkelingen in het denken over pensioencommunicatie kunnen ook leiden tot nieuwe inzichten over MPO. Binnen het bestuur van MPO vindt daarom een continu gesprek plaats over de toekomst van MPO. In 2018 is gestart met de implementatie van twee wettelijke functionaliteiten: automatische waardeoverdracht kleine pensioenen en het tonen van het te bereiken pensioen in drie scenario’s.

Het Pensioenregister is de centrale partij die een overdragende pensioenuitvoerder informeert of en, zo ja, naar welke pensioenuitvoerder een klein pensioen kan worden overgedragen. Deze nieuwe functionaliteit vergt aanpassing van het koppelvlak. Het Pensioenregister heeft in juli 2018 de specificaties van dit aangepaste koppelvlak gepubliceerd. Alle pensioenuitvoerders hebben vervolgens tot 1 augustus 2019 tijd om hierop aan te sluiten.

De minister heeft vastgelegd dat op MPO het totaal aan pensioen (AOW en tweede pijler) met behulp van één navigatiemetafoor de drie scenariobedragen weergegeven gaat worden. De uitwerking van dit besluit is door het Pensioenregister opgepakt. Alle pensioenuitvoerders zullen extra getallen voor het te bereiken pensioen beschikbaar moeten stellen. Eind oktober 2018 zijn de koppelvlakspecificaties gepubliceerd voor de aanlevering van het te bereiken pensioen in drie scenario’s.

Bestuur
Het bestuur van de stichting Pensioenregister die de website MPO beheert, wordt gevormd door vertegenwoordigers van de SVB (2), Verbond van Verzekeraars (2) en de Pensioenfederatie (3). Josine Westerbeek is de onafhankelijk voorzitter.

Openbare documenten