Over ons

Commissies, werkgroepen en kringen

Commissies en werkgroepen

Het bestuur en het bureau van de Pensioenfederatie worden inhoudelijk ondersteund en geadviseerd door commissies, werkgroepen en de Advies- en Uitvoeringsraad (AUR).

De commissies en werkgroepen dienen een aantal belangrijke doelen binnen de vereniging: kennisuitwisseling en contact met collega-specialisten, en het verkrijgen van draagvlak voor sectorbreed beleid. De AUR adviseert gevraagd en ongevraagd over uitvoeringstechnische aspecten en beleidsmatige ontwikkelingen in de pensioensector, en faciliteert onderlinge kennisuitwisseling.

Bij de samenstelling let het bestuur erop dat binnen, maar ook tussen de commissies/werkgroepen/AUR sprake is van evenwichtige verdeling over de verschillende typen fondsen en uitvoerders. Het bestuur kan besluiten om voor specifieke onderwerpen aparte en tijdelijke (multidisciplinaire) werkgroepen in te richten met als taakopdracht, voorstellen over die onderwerpen te ontwikkelen.

Kringen

In een kring komen een aantal pensioenfondsdirecteuren regulier in een vaste samenstelling bij elkaar. De activiteiten binnen de kringen zijn gericht op de bevordering van onderling contact, informatie-uitwisseling en collegiale intervisie. De kringen zijn niet van de Pensioenfederatie en de kringen bepalen hun eigen agenda. Bij de kringen is, indien gewenst, vanuit de Pensioenfederatie een medewerker aanwezig die de kring bijpraat over pensioenactualiteiten en resterende vragen en signalen ter beantwoording of bespreking mee terugneemt naar de Pensioenfederatie. 

Mocht uw fonds interesse hebben om deel te nemen aan een kring dan kunt u hiervoor een e-mail sturen naar info@pensioenfederatie.nl. De Pensioenfederatie brengt u dan in contact met één van de kringen.