Commissie Risicomanagement

De commissie Risicomanagement focust bij haar werkzaamheden op vier aandachtsgebieden.

Stelselrisico is voor de commissie aandachtsgebied nummer één. Uitgangspunt hierbij is dat het Nederlandse driepijlerpensioenstelsel een goed stelsel is, wat onverlet laat dat het op een aantal punten wél modernisering behoeft. De bedreiging van het stelsel ligt niet alleen in generatie- en lang leven problematieken. Een voornamer risico is mogelijk zelfs dat de samenhang en interferentie van verschillende risico’s niet goed in beeld is. De commissie wil handvatten bieden bij de vraag hoe de sector een strategische risicoanalyse op een nieuwe omgeving kan uitvoeren.

Omgevingsrisico is vaak een blinde vlek. Het Europese besluitvormingsproces bij de totstandkoming van regelgeving in Europa is lastig te volgen en de impact van beoogde regelgeving moeilijk te doorzien. In de nabije toekomst zal het effect van de regelgeving uit Brussel en Frankfurt, waar de invloedrijke Europese toezichthouder zetelt, verder toenemen. De commissie wil de leden van de Pensioenfederatie graag van dienst zijn door input te leveren op deelgebieden van de Europese lobby die de Pensioenfederatie voert.

IT-risico’s staan bij pensioenfondsen lang niet altijd volledig op het netvlies, terwijl het dataverkeer binnen, vanuit en naar de fondsadministraties alsmaar toeneemt. De ontwikkelingen van Mijn-omgevingen maar ook de uitwisseling met het Pensioenregister en de toezichthouders hebben hierin een aandeel. Toezichthouder DNB heeft de IT-risico’s die bij fondsen spelen in het oog en onderzoekt hoe fondsen hiermee omgaan. De commissie wil bij fondsen de awareness van IT-risico’s bevorderen en handvatten bieden waarmee zij die risico’s voor zichzelf in beeld kunnen brengen.

Operationele risico’s hebben de afgelopen jaren flink in de belangstelling gestaan. Vanuit verschillende invalshoeken zijn bruikbare hulpdocumenten gepubliceerd. DNB bijvoorbeeld heeft fondsen guidance verschaft op het gebied van uitbesteding. De commissie wil van deze documenten die hun nut al hebben bewezen een overzicht maken, dat tevens dient als wegwijzer, en dit overzicht waar nodig van aanvullingen voorzien.

Wanneer de actualiteit daarom vraagt zal de commissie vanuit haar eigen invalshoek hierop reageren naar het bestuur van de Pensioenfederatie. Op de vier benoemde aandachtsgebieden en zo nodig daarbuiten.

De commissie Risicomanagement bestaat uit:

Pieter van Foreest, PME (voorzitter)
Eugenie Hol, PMT
Carolijn Huizinga-Arp, Pensioenfonds Openbare Apothekers
Bert Keuter, TKP Pensioen
Trudy van der Kloet, ABP
Henk Sytze Meerema, Pensioenfonds Medewerkers Apotheken
Thomas Pistorius, Pensioenfonds Vervoer
Fons Quix, Philips Pensioenfonds
John de Ruiter, Pensioenfonds Horeca & Catering
Tanja Stanoevska, Pensioenfonds PostNL
Esmiralda Thieme, AZL
Bas van Tongeren, Pensioenfonds Medisch Specialisten
Hans Veltman, Pensioenfonds TNO
John van Wanrooij, Pensioenfonds SNS Reaal
Carola Steenmeijer, Algemeen Pensioenfonds KLM
Sabijn Timmers-Janssen, Pensioenfonds Rail & OV
Otto Hulst, Pensioenfederatie (secretaris)
Caroline Wisselink, Pensioenfonds voor Huisartsen (SPH)
Jacintha Spreen, Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V.
André Frugte, PGB Pensioendiensten
Adam Barszczowski, Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten (Linking pin)