IMVB-convenant

In Nederland doen we wereldwijd zaken. Internationaal opererende bedrijven kunnen betrokken raken bij bijvoorbeeld misstanden in bedrijven of schade aan kwetsbare ecosystemen. In convenanten voor Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) gaan bedrijven samen met de overheid, vakbonden en maatschappelijke organisaties samen aan de slag om misstanden te voorkomen. De convenanten hebben tot doel om de situatie te verbeteren op een aantal risicogebieden en gezamenlijk oplossingen te bieden voor problemen die bedrijven niet alleen kunnen oplossen. Pensioenfondsen beleggen in internationaal opererende bedrijven en kunnen door middel van die beleggingen mogelijk invloed uitoefenen op die bedrijven. Daarom wordt in de context van pensioenfondsen gesproken over een Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (IMVB-)convenant.

Inzet Pensioenfederatie

Op 20 december 2018 is het IMVB-convenant ondertekend door meer dan 70 pensioenfondsen die samen bijna 90% van het belegd vermogen vertegenwoordigen.  Zij ondertekenden dit convenant met de maatschappelijke organisaties Oxfam Novib, PAX, Amnesty International Nederland, Save the Children Nederland, World Animal Protection en Natuur & Milieu, de vakbonden FNV, CNV en VCP, minister van Financiën Hoekstra, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Kaag en minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Koolmees.

Lees hier het IMVB-convenant.

IMVB-traject
Het IMVB-traject is binnen 2 jaar gerealiseerd. Op 30 maart 2017 werd de ‘Intentieverklaring IMVO-afspraken pensioenfondsen’ gepubliceerd. Met de ondertekening van deze intentieverklaring gaven de pensioenfondsen aan te willen toewerken naar een IMVB-convenant samen met maatschappelijke organisaties, vakbonden en overheid. De intentieverklaring werd onderschreven door de Pensioenfederatie en door ruim 75 pensioenfondsen die meer dan 84% van het pensioenfondsvermogen vertegenwoordigden. In december 2017 startte de Pensioenfederatie met enkele leden de besprekingen gestart met NGO’s (niet-gouvernementele organisaties), vakbonden en de overheid. Het proces om te komen tot een IMVB-convenant werd gefaciliteerd door de SER.

Relatie met OESO-richtlijnen
De basis van de IMVB-convenanten wordt gevormd door de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen. De OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen zijn in 1976 opgesteld door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Ze worden door 42 (OESO-)landen onderschreven, waaronder Nederland.

De OESO-richtlijnen zijn gebaseerd op diverse internationale verdragen zoals de International Labour Organisation (ILO) conventies en de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens. In 2000 en in 2011 zijn ze aangepast aan de laatste ontwikkelingen op het gebied van internationaal MVO en ketenverantwoordelijkheid, zoals de UN Guiding Principles on Business and Human Rights.

De leidraad voor implementatie van de OESO-richtlijnen is het OESO-richtsnoer ‘Responsible business conduct for institutional investors’. De OESO heeft een aantal sectorspecifieke richtsnoeren ontwikkeld. Voor pensioenfondsen is dit in 2017 gepubliceerde richtsnoer van belang.

Deze infographic geeft de relatie tussen de OESO-richtlijnen en het IMVB-convenant weer.

Meer informatie

Informatie over de IMVO-convenanten en het IMVB-convenant voor pensioenfondsen is te vinden op de speciale site van de SER over IMVO-convenanten: https://www.imvoconvenanten.nl/pensioenfondsen

Voor vragen of opmerkingen over het IMVB-convenant voor pensioenfondsen: imvb@pensioenfederatie.nl