IMVB-convenant

In Nederland doen we wereldwijd zaken. Internationaal opererende bedrijven kunnen betrokken raken bij bijvoorbeeld misstanden in bedrijven of schade aan kwetsbare ecosystemen. In convenanten voor Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) gaan bedrijven samen met de overheid, vakbonden en maatschappelijke organisaties samen aan de slag om misstanden te voorkomen.

Pensioenfondsen beleggen in internationaal opererende bedrijven en kunnen door middel van die beleggingen mogelijk invloed uitoefenen op die bedrijven. Daarom wordt in de context van pensioenfondsen gesproken over een Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (IMVB-)convenant. De convenanten hebben tot doel om de situatie te verbeteren op een aantal risicogebieden en gezamenlijk oplossingen te bieden voor problemen die bedrijven niet alleen kunnen oplossen.

Inzet Pensioenfederatie

Op 30 maart 2017 is de ‘Intentieverklaring IMVO-afspraken pensioenfondsen’ gepubliceerd. Met de ondertekening van deze intentieverklaring geven de pensioenfondsen aan te willen toewerken naar een IMVB-convenant samen met maatschappelijke organisaties, vakbonden en overheid. De intentieverklaring is onderschreven door de Pensioenfederatie en door ruim 75 pensioenfondsen die meer dan 84% van het pensioenfondsvermogen vertegenwoordigen.

Besprekingen

In december 2017 is de Pensioenfederatie met enkele leden besprekingen gestart met ngo's (niet-gouvernementele organisatie), vakbonden en overheid. Het proces om te komen tot een IMVB-convenant wordt gefaciliteerd door de SER.

De basis van de IMVB-convenanten wordt gevormd door:

 • OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen

  De OESO richtlijnen voor multinationale ondernemingen zijn in 1976 opgesteld door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Ze worden door 42 (OESO-)landen onderschreven, waaronder Nederland. Ieder land dat de OESO-richtlijnen onderschrijft zet een Nationaal Contactpunt (NCP) op. Zo’n NCP heeft als taak bedrijven te ondersteunen bij het in praktijk brengen van de richtlijnen en op te treden als bemiddelaar bij het oplossen van problemen.

  De OESO-richtlijnen zijn gebaseerd op diverse internationale verdragen zoals de International Labour Organisation (ILO) conventies en de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens. In 2000 en in 2011 zijn ze aangepast aan de laatste ontwikkelingen op het gebied van internationaal MVO en ketenverantwoordelijkheid, zoals de UN Guiding Principles on Business and Human Rights.

  De belangrijkste wijzigingen in 2011 zijn:

  • Ketenverantwoordelijkheid: dit betreft de gehele toeleveringsketen
  • Due diligence: het uitvoeren van een risicoanalyse en impact assessment op MVO aspecten.
  • Leefbaar loon: een kostwinner moet een gezin kunnen onderhouden
  • Tijdelijke werkers en seizoenarbeiders: zij worden als werknemers gezien
 • United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP)

  Sinds 2011 maken de UN Guiding Principles (UNGP’s) on Business and Human Rights deel uit van de OESO-richtlijnen omdat de tekst van de richtlijnen over mensenrechten hierop zijn gebaseerd. Deze UNGP’s steunen op drie pijlers.

  • De overheid heeft “Duty to protect”: de plicht om mensenrechten te beschermen.
  • Bedrijven hebben “Responsibility to respect” de verantwoordelijkheid om mensenrechten te respecteren
  • Stakeholders hebben “Access to remedy”: groepen of individuen die nadelige effecten ervaren moeten de mogelijkheid hebben herstel te vragen en te krijgen.

De leidraad voor implementatie is het OESO-richtsnoer ‘Responsible business conduct for institutional investors’. De OESO heeft een aantal sectorspecifieke richtsnoeren ontwikkeld. Voor pensioenfondsen is dit in 2017 gepubliceerde richtsnoer van belang. Het richtsnoer is weliswaar voornamelijk gericht op assetmanagers, maar er worden ook handvatten gegeven voor assetowners.

Voor het IMVB-convenant voor pensioenfondsen is dit een richtsnoer en de OESO-richtlijnen de basis voor de uitwerking van due diligence.

Ledenmail

- In maart 2018 is een ledenmail verzonden om u te informeren over het IMVB-convenant.
- Op woensdag 3 oktober 2018 is een ledenmail verzonden in verband met de ondertekening van het convenant.

Meer informatie

Algemene informatie over de IMVO-convenanten is te vinden op de speciale site van de SER over IMVO-convenanten: www.imvoconvenanten.nl
Voor vragen of opmerkingen over het IMVB-convenant voor pensioenfondsen: imvb@pensioenfederatie.nl