Instrumentarium: Rapportage en transparantie

Artikel 6.1 van het Convenant leidt in met de volgende tekst: “De Pensioenwet stelt dat pensioenfondsen in hun bestuursverslag dienen te vermelden op welke wijze in het beleggingsbeleid rekening wordt gehouden met milieu en klimaat, mensenrechten en sociale verhoudingen (artikel 135 lid 4, van de Pensioenwet). De implementatie van IORP II in nationale wetgeving vereist vanaf het moment van inwerkingtreding dat in de verklaring inzake beleggingsbeginselen wordt opgenomen op welke wijze in het beleggingsbeleid rekening wordt gehouden met ESG-factoren. De verklaring beleggingsbeginselen wordt openbaar gemaakt.”

Zo snel mogelijk, maar uiterlijk drieënhalf jaar na inwerkingtreding van het Convenant zullen deelnemende pensioenfondsen conform de OESO-richtlijnen en de UNGP’s over de resultaten van het ESG-beleid rapporteren en communiceren waarbij rekening wordt gehouden met commerciële vertrouwelijkheid en andere veiligheidsoverwegingen (zie p.43 van het OESO-richtsnoer voor institutionele beleggers). Due diligence zoals omschreven in de OESO-richtlijnen en de UNGP’S vereist het proactief communiceren van relevante informatie over due diligence-beleid en
-processen en over de uitgevoerde maatregelen om daadwerkelijke of potentiële negatieve gevolgen te identificeren en aan te pakken (zie paragraaf 2.4 van het OESO-richtsnoer voor institutionele beleggers).

Hieronder vindt u per artikel van het IMVB-Convenant:

  • De naam van het document waar u de betreffende (voorbeeld)tekst kunt opnemen;
  • Een toelichting op de criteria uit de convenantstekst;
  • Bijpassende voorbeeldteksten, rekening houdend met de karakteristieken van verschillende pensioenfondsen.

De tekst in de artikelen gaat over de rapportage en transparantie die ten minste bevat: