Instrumentarium: Rapportage en transparantie

Artikel 6.1 van het Convenant leidt in met de volgende tekst: “De Pensioenwet stelt dat pensioenfondsen in hun bestuursverslag dienen te vermelden op welke wijze in het beleggingsbeleid rekening wordt gehouden met milieu en klimaat, mensenrechten en sociale verhoudingen (artikel 135 lid 4, van de Pensioenwet). De implementatie van IORP II in nationale wetgeving vereist vanaf het moment van inwerkingtreding dat in de verklaring inzake beleggingsbeginselen wordt opgenomen op welke wijze in het beleggingsbeleid rekening wordt gehouden met ESG-factoren. De verklaring beleggingsbeginselen wordt openbaar gemaakt.”

Zo snel mogelijk, maar uiterlijk vier jaar na inwerkingtreding van het Convenant zullen deelnemende pensioenfondsen conform de OESO-richtlijnen en de UNGP’s over de resultaten van het ESG-beleid rapporteren en communiceren waarbij rekening wordt gehouden met commerciële vertrouwelijkheid en andere veiligheidsoverwegingen (zie p.43 van het OESO-richtsnoer voor institutionele beleggers). Due diligence zoals omschreven in de OESO-richtlijnen en de UNGP’S vereist het proactief communiceren van relevante informatie over due diligence-beleid en
-processen en over de uitgevoerde maatregelen om daadwerkelijke of potentiële negatieve gevolgen te identificeren en aan te pakken (zie paragraaf 2.4 van het OESO-richtsnoer voor institutionele beleggers). Rapportage en transparantie heeft ook als functie om deelnemers mee te nemen in prioriteiten die fonds gesteld heeft.

Het Verzekeringsconvenant heeft enkele handreikingen opgesteld hieromtrent. Deze kunnen ook zeker van pas komen bij de implementatie van het IMVB Convenant Pensioenfondsen:

Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) & Taxonomie
Parrallel aan het Convenant worden er nieuwe verplichtingen gesteld over het rapporteren over duurzaamheidsbeleid bij Pensioenfondsen. De Pensioenfederatie heeft over de rapportageverplichtingen onder level 1 wetgevingen van SFDR en Taxonomie een servicedocument opgesteld.